مقاله بررسي اثر مصرف خوراكي كنگرفرنگي بر روي ميزان گلوكز و چربي سرم در موش صحرايي ماده ديابتي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مصرف خوراكي كنگرفرنگي بر روي ميزان گلوكز و چربي سرم در موش صحرايي ماده ديابتي شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنگرفرنگي
مقاله ديابت قندي
مقاله گلوکز
مقاله ليپيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نارنجكار جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: تهامي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: در بررسي حاضر، اثر مصرف خوراكي كنگرفرنگي بر ميزان گلوكز و چربي هاي سرم در مدل تجربي ديابت قندي در موش صحرايي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: موش هاي صحرايي ماده به تعداد ۳۲ به چهار گروه يكسان كنترل، كنترل تحت تيمار با گياه، ديابتي شده و ديابتي شده تحت درمان با گياه تقسيم بندي شدند. براي ديابتي كردن موش ها از داروي استرپتوزوتوسين به فرم تك دوز و ميزان شصت ميلي گرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي استفاده شد. دو گروه تحت تيمار با گياه نيز پودر اين گياه مخلوط شده با غذاي استاندارد موش را با نسبت وزني ۲۵/۶درصد دريافت كردند. ميزان گلوکز و ليپيدهاي سرم قبل از بررسي و در هفته هاي سوم و ششم پس از بررسي تعيين شد.
نتايج: ميزان گلوکز سرم در حيوانات ديابتي شده افزايش معنادار (p<0.0001) پيدا کرد و سطح سرمي اين پارامتر در هفته ششم در گروه ديابتي شده تحت تيمار به طور معنادار کمتر از گروه ديابتي شده بود (P<0.005). سطح تري گليسيريد در هفته ششم در گروه ديابتي شده تحت درمان با اين گياه در مقايسه با گروه ديابتي شده به صورت غيرمطلوب بيشتر بود، سطح كلسترول توتال سرم در گروه ديابتي شده تحت درمان در هفته ششم در مقايسه با گروه ديابتي شده كاهش غيرمعنادار نشان داد و ميزان كلسترول HDL در گروه هاي كنترل و ديابتي شده تحت تيمار نيز نسبت به گروههاي كنترل و ديابتي شده، افزايش مطلوب و معنادار نشان داد (p<0.005-p<0.001). به علاوه، كلسترول  LDLدر موش هاي ديابتي شده تحت تيمار کاهش معنادار در مقايسه با گروه ديابتي شده، نشان داد (p<0.005).
نتيجه گيري: مصرف خوراكي كنگرفرنگي در موش هاي صحرايي ديابتي شده داراي اثر كاهنده قندخون بوده و موجب تغيير سودمند در سطح كلسترول HDL و LDL مي شود.