مقاله بررسي اثر مصرف خوراكي گياه تاج خروس در كاهش قند و چربي خون در موش صحرايي ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مصرف خوراكي گياه تاج خروس در كاهش قند و چربي خون در موش صحرايي ماده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج خروس
مقاله گلوکز
مقاله ليپيد
مقاله سلول بتا
مقاله ديابت قندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قيني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: شرايلي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در بررسي حاضر، اثر مصرف خوراكي و دراز مدت سرشاخه گلدار تاج خروس بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي سرم و مورفولوژي جزايرلانگرهانس در موش هاي صحرايي ديابتي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش کار: موش هاي صحرايي ماده (n=32) به چهار گروه كنترل، كنترل تحت درمان با گياه، ديابتي و ديابتي تحت درمان با گياه تقسيم شدند. دو گروه تحت تيمار نيز از غذاي موش حاوي ۲۵/۶ درصد گياه استفاده كردند. ميزان گلوکز، تري گليسيريد، کلسترول تام، کلسترول LDL و HDL سرم قبل از بررسي و در هفته هاي ۴ و ۸ پس از بررسي تعيين شد. وضعيت سلولي جزايرلانگرهانس در چهار گروه با استفاده از روش رنگ آميزي گومري مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: در گروه ديابتي تحت درمان با گياه ميزان گلوکز سرم به طور معنادار در هفته هاي ۴ و ۸ کمتر از گروه ديابتي درمان نشده بود (p<0.01-p<0.05). علاوه بر اين سطح كلسترول LDL در گروه ديابتي تحت تيمار در همين هفته ها كاهش معنادار در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده نشان داد (p<0.005-p<0.05). درمان موش هاي ديابتي با گياه كاهش معنادار ميزان تري گليسيريد و کلسترول توتال سرم در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده ايجاد نكرد. در خصوص كلسترول HDL نيز يك افزايش بارز و معنادار در گروه ديابتي تحت تيمار در مقايسه با گروه ديابتي مشاهده شد (p<0.005). از نظر بافت شناسي نيز در موش هاي ديابتي کاهش بارز گرانولاريته سلول هاي بتا در جزاير مشاهده شد و تيمار با گياه نيز تغيير خاصي از اين نظر ايجاد نكرد.
نتيجه گيري: مصرف خوراكي سرشاخه گياه تاج خروس در مدل تجربي ديابت قندي داراي اثر هيپوگليسميک بوده و موجب تغيير سودمند در مورد ليپيدهاي سرم به جزء تري گليسيريد و کلسترول توتال مي شود.