مقاله بررسي اثر مصرف خوراکي ميوه آسه (Lycium barbarum) بر ميزان گلوکز، ليپيدها، و کلسترول HDL و LDL خون در موش صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مصرف خوراکي ميوه آسه (Lycium barbarum) بر ميزان گلوکز، ليپيدها، و کلسترول HDL و LDL خون در موش صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسه
مقاله گلوکز
مقاله كلسترول توتال
مقاله تري گليسيريد
مقاله كلسترولHDL
مقاله كلسترولLDL
مقاله ديابت قندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين آبادي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كاهش دادن سطح گلوکز و ليپيدهاي سرم در بيماران ديابتي با استفاده از گياهان دارويي از اهميت باليني زيادي برخوردار مي باشد. در بررسي حاضر اثر مصرف خوراكي ميوه گياه آسه بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي سرم در موش هاي صحرايي ديابتي مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه موش هاي صحرايي ماده (n=32) به طور تصادفي به چهار گروه كنترل، كنترل تحت درمان با گياه، ديابتي، و ديابتي تحت درمان با گياه تقسيم شدند. دو گروه تحت تيمار نيز از غذاي موش حاوي ميوه گياه با يك نسبت وزني ۲۵/۶ درصد به مدت ۶ هفته بدون محدوديت استفاده نمودند. براي ديابتي نمودن موش ها از استرپتوزوتوسين به فرم تک دوز و داخل صفاقي به ميزان ۶۰ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن حيوان استفاده گرديد. ميزان گلوکز، تري گليسيريد، کلسترول تام، کلسترول LDL و HDL سرم قبل از بررسي و در هفته هاي ۳ و ۶ پس از بررسي تعيين گرديد.
يافته ها: در گروه ديابتي تحت درمان با گياه ميزان گلوکز سرم به طور معني دار در هفته هاي ۳ و ۶ کمتر از گروه ديابتي درمان نشده بود (p<0.01-p<0.05)، به علاوه سطح كلسترول توتال و تري گليسيريد در گروه ديابتي تحت تيمار در همين هفته ها تغيير معني دار در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده نشان نداد. از طرف ديگر، درمان موش هاي ديابتي با گياه در هفته ششم موجب افزايش كلسترول HDL سرم (p<0.05) و کاهش معني دار ميزان کلسترول LDL (p<0.01) در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده گرديد.
نتيجه گيري: مصرف خوراكي ميوه گياه آسه در مدل تجربي ديابت قندي داراي اثر هيپوگليسميک بوده، موجب تغيير سودمند در كلسترول HDL و LDL سرم مي گردد.