مقاله بررسي اثر مصرف مکمل آهن در زنان باردار با هموگلوبين بيشتر از ۲/۱۳ بر وضعيت نوزاد آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مصرف مکمل آهن در زنان باردار با هموگلوبين بيشتر از ۲/۱۳ بر وضعيت نوزاد آن ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبين
مقاله مکمل آهن
مقاله زردي نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني بهارانچي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مصرف مکمل آهن آثار مثبت بر وضعيت آهن زنان باردار هنگام زايمان و پس از آن دارد، اما شواهدي وجود دارد كه ارتباط سطوح بالاتر هموگلوبين را با افزايش مرده زايي، هيپرتانسيون ناشي از بارداري، محدوديت رشد داخل رحمي، خطر کوچکي جنين براي سن بارداري، وزن کم هنگام تولد، تولد پيش از ترم و مرده زايي نشان داده اند. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر مصرف مکمل آهن بر وضعيت نوزادان زنان بارداري بود که غلظت هموگلوبين آن ها در هفته سيزده تا هجده حاملگي بالاتر از ۲/۱۳ گرم در دسي ليتر بود.
مواد و روش ها: طي يك مطالعه تحليلي در شش بيمارستان آموزشي درماني ۷۲۵ زن باردار با غلظت هموگلوبين بالاتر از ۲/۱۳ گرم در دسي ليتر در هفته سيزده تا هيجده حاملگي بودند و به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه مورد (۴۳۲ نفر) و شاهد (۲۹۳ نفر) پس از اخذ رضايت نامه قرار گرفت. گروه مورد از هفته بيست بارداري تا ختم بارداري، روزانه يک قرص فروس سولفات (محتوي پنجاه ميلي گرم عنصر) و گروه شاهد از هفته بيست بارداري تا ختم بارداري، روزانه يک عدد قرص دارونما دريافت کرده بودند. اين دو گروه خانم باردار ابتدا (هفته ۱۸-۱۳ حاملگي) از نظر سن، وضعيت اقتصادي اجتماعي، تعداد بارداري، تعداد زايمان، سابقه عوارض نامطلوب بارداري، شاخص توده بدني، فاصله آخرين بارداري با بارداري فعلي و غلظت هموگلوبين و زمان سنجش آن همسان شده بودند.
نتايج: در زنان باردار گروه مورد نسبت به زنان به طور معنادار با افزايش بروز وزن كم هنگام تولد (P=0.034)، زردي (p=0.006) و پلي سيتمي (p=0.043) در نوزاد مشاهده شد. همچنين ميانگين غلظت هموگلوبين نوزادان در گروه مورد با اختلاف معناداري از ميانگين غلظت هموگلوبين نوزادان در گروه شاهد بيشتر بود (P=0.0001) و ميانگين غلظت قندخون نوزادان در گروه مورد با اختلاف معناداري از ميانگين غلظت قندخون نوزادان در گروه شاهد کمتر بود. (P=0.16).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد، مصرف مکمل آهن طي بارداري در زنان با غلظت هموگلوبين بالاتر از ۲/۱۳ گرم در دسي ليتر، به دليل عدم رقيق شدگي مناسب خون و در نهايت صدمه به گردش خون رحمي جفتي، نوزادان آن ها را در معرض افزايش ابتلا به وزن كم هنگام تولد، زردي دوران نوزادي و پلي سيتمي قرار مي دهد.