مقاله بررسي اثر مقادير نيتروژن مصرفي و تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مقادير نيتروژن مصرفي و تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم گندم
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتروژن
مقاله خشکي
مقاله ارقام گندم
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: آريان نيا ناظر
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت قلي زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر كود نيتروژنه و تنش خشکي بر عملکرد بيولوژيکي، عملكرد دانه و اجزاي عملکرد ارقام مختلف گندم، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با چهار تكرار در مزرعه آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل ارقام گندم چمران، فلات و شووا، كود نيتروژنه در دو سطح (۵۰ و۱۵۰  كيلوگرم نيتروژن در هكتار) و سطوح تنش خشكي (عدم تنش و تنش خشكي در مرحله پر شدن دانه) بودند. ارقام چمران و فلات گندم نان و رقم شووا گندم دوروم هستند. نتايج آزمايش نشان داد كه در شرايط تنش خشكي رقم چمران عملكرد دانه بيشتري (۵۵۸۴ كيلوگرم در هكتار) در مقايسه با رقم شووا (۵۳۳۲ كيلوگرم در هكتار) و رقم فلات (۴۸۲۱ كيلوگرم در هكتار) داشت. افزايش مصرف نيتروژن باعث افزايش عملكرد دانه به ميزان ۴۵ درصد در مقايسه با تيمار مصرف كمتر نيتروژن گرديد. واكنش به نيتروژن براي ارقام چمران و شووا بيشتر از فلات بود. تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه درسنبله و وزن هزار دانه در افزايش عملكرد دانه موثر بود.