مقاله بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس ۷۰۴ در شرايط آب و هوايي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس ۷۰۴ در شرايط آب و هوايي اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله مرحله عدم آبياري
مقاله ذرت دانه اي
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي منش شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: آينه بند امير
جناب آقای / سرکار خانم: نباتي احمدي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر مقدار آب آبياري و زمان قطع آبياري در مراحل مختلف رشد برعملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس ۷۰۴ پژوهشي در تابستان سال ۱۳۸۸ در مزرعه آزمايشي شهيد سالمي اهواز به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول عبارت بود از سه سطح آبياري شاملI1 : آبياري معادل ۱۰۰ درصد حجم آب مورد نياز گياه، I2: آبياري معادل ۸۰ درصد حجم آب مورد نياز گياه،I3 : آبياري معادل ۶۰ درصد حجم آب مورد نياز گياه که با توجه به تبخير از تشتک تبخير کلاس A محاسبه شدند. فاکتور دوم عبارت بود از سه مرحله وضعيت آبياري (مرحله عدم آبياري) شاملSI : عدم قطع آب (شاهد)، عدم آبياري در مرحله هشت برگي گياه، S3: عدم آبياري در مرحله کاکل دهي گياه. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر کم آبياري و مرحله عدم آبياري برعملکرد دانه و ماده خشک بلال در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. با افزايش شدت تنش خشکي عملکرد دانه، ماده خشک بلال، شاخص برداشت و عملکرد بيولوژيکي کاهش يافت. تنش شديد خشکي (I3) در مقايسه با تيمار شاهد(I1)  باعث کاهش عملکرد دانه به ميزان ۵۹ درصد شد. عدم آبياري در مرحله کاکل دهي ذرت نسبت به تيمار عدم آبياري در مرحله هشت برگي و تيمار عدم قطع آب بيشترين کاهش را در عملکرد دانه داشت. کاهش عملکرد دانه ذرت در تيمار آبياري به دليل کاهش در تعداد رديف دانه در بلال، تعداد دانه در رديف و وزن هزار دانه بود.