مقاله بررسي اثر مقدار و دور آبياري بر عملکرد گياه ذرت تابستانه در شرايط آب و هوايي شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مقدار و دور آبياري بر عملکرد گياه ذرت تابستانه در شرايط آب و هوايي شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقدار آبياري
مقاله تشت تبخير
مقاله ذرت
مقاله تيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوه فر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي فاضل مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدار و دور مناسب آبياري يكي از پارامترهاي مهم در مديريت منابع آب است كه نشان دهنده زمان آبدهي دربرنامه آبياري است. با دور مناسب آبياري، محصول در مواقع خشكسالي تحت تاثير تنش ناشي از آب قرار نگرفته و همچنين تلفات آب و انرژي در پمپ به حداقل خواهد رسيد. در اين تحقيق هدف تعيين مقدار و دور مناسب آبياري گياه ذرت (هيبريد (SC.704 در فصل تابستان با استفاده از تشت تبخير کلاس A است. بر اين اساس، طرحي در قالب آماري بلوکهاي کامل تصادفي در چهار تکرار و چهار تيمار در سال ۱۳۸۳ در زمين تحقيقاتي چنيبيه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز اجرا گرديد. تيمار آبياري داراي چهار سطح T1،T2 ، T3 و T4 به ترتيب آبياري پس از تبخير ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A که به صورت تصادفي در کرتهاي هر تکرار قرار داده شدند. مقدار و دور آبياري مناسب بر اساس بهترين تيمار از نظر عملکرد و اجزا آن، انتخاب و کل آب آبياري مصرفي در دوره داشت، عمق آبياري را تعيين مي کند. مقايسه ميانگين ها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن انجام و بدين وسيله تيمار برتر انتخاب گرديد. بر اين اساس مناسب ترين زمان آبياري زراعت گياه ذرت تابستانه در اهواز پس از ۵۰ ميلي متر تبخير تجمعي از تشت تبخير کلاس A تعيين گرديد که معادل ۱۰ نوبت آبياري در طول دوره رشد مي باشد. بنابراين براي حصول حدود ۱۲ تن عملكرد دانه در هکتار، حداقل ۹۶۰۰ متر مكعب آب در هر هكتار مورد نياز مي باشد. با اين وجود با مقدار آب مساوي، با كاهش ۳ مرتبه آبياري در تيمارT2 نسبت به تيمار T1 عملكردي حدود ۱۱ تن و با كاهش ۵ نوبت آبياري نيز عملكردي در حدود ۱۰ تن در تيمار T3 قابل دستيابي است.