مقاله بررسي اثر منبع و سطح پري بيوتيک بر عملکرد رشدي جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دامي از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر منبع و سطح پري بيوتيک بر عملکرد رشدي جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پري بيوتيک
مقاله فرمکتو
مقاله ايمونووال
مقاله عملکرد رشد
مقاله جوجه هاي گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ناظر‌عدل كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم نژاد يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين مطالعه، بررسي اثر منبع (فرمکتو، ايمونووال) و سطح پري بيـوتيک در جيره، بر عملکرد رشدي جوجه هاي گوشتي بود. به اين منظور در شروع آزمايش ۲۸۰ قطعه جوجه گوشتي نر يک روزه سويه راس ۳۰۸ در يک طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۷ تيمار و ۴ تکرار قرار داده شدند. تيمارها شامل ۱) بدون پري بيوتيک (شاهد) ۲) ۰٫۱۰ درصد پري بيوتيک فرمکتو در دوره آغازين و ۰٫۰۵ درصد در دوره رشد و پاياني ۳) ۰٫۲۰ درصد پري بيوتيک فرمکتو در دوره آغازين و ۰٫۱۰ درصد در دوره رشد و پاياني ۴) ۰٫۳۰ درصد پري بيوتيک فرمکتو در دوره آغازين و ۰٫۱۵ درصد در دوره رشد و پاياني ۵) ۰٫۱۰ درصد پري بيوتيک ايمونووال در دوره آغازين و ۰٫۰۵ درصد در دوره رشد و پاياني ۶) ۰٫۲۰ درصد پري بيوتيک ايمونووال در دوره آغازين و ۰٫۱۰ درصد در دوره رشد و پاياني ۷) ۰٫۳۰ درصد پري بيوتيک ايمونووال در دوره آغازين و ۰٫۱۵ درصد در دوره رشد و پاياني، بودند. در دوره آغازين (۲۱-۱ روزگي) تيمارهاي تغذيه شده با منبع پري بيوتيکي فرمکتو، خوراک مصرفي بيشتري در مقايسه با تيمارهاي تغذيه شده با منبع پري بيوتيکي ايمونووال داشتند (P<0.05) در دوره پاياني (۴۹- ۴۳روزگي)، مشاهده شد که جيره هاي غذايي حاوي پري بيوتيک فرمکتو افزايش وزن بهتري را نسبت به جيره هاي غذايي حاوي پري بيوتيک ايمونووال داشتند (P<0.05) همچنين تيمار هاي تغذيه شده با منبع پري بيوتيک فرمکتو، ضريب تبديل غذايي بهتري نسبت به تيمارهاي تغذيه شده با منبع پري بيوتيک ايمونووال در دوره پاياني (۴۹ – ۴۳ روزگي) داشتند (P<0.05) به طور کلي پري بيوتيک فرمکتو نسبت به پري بيوتيک ايمونووال عملکرد بهتري نشان داد.