مقاله بررسي اثر مهاري مخلوط کلريد مس و ۸- هيدروکسي کينولين بر رشد ترايکوفايتون وروکوزوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۲۴ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مهاري مخلوط کلريد مس و ۸- هيدروکسي کينولين بر رشد ترايکوفايتون وروکوزوم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درماتوفيت
مقاله ترايکوفايتون وروکوزوم
مقاله ضد قارچ
مقاله کلريد مس
مقاله ۸- هيدروکسي کينولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: زيني فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ترايکوفايتون وروکوزوم يک درماتوفيت حيوان دوست است و باعث ايجاد کچلي در انسان و گاو مي شود. جهت درمان موفقيت آميز اين بيماري ها نيازمند شناخت ترکيبات ضدقارچي جديد جهت طراحي داروهاي ضدقارچي نوين هستيم.
مواد و روش‌ها: در اين تحقيق از يک سوش استاندارد و دو سوش بومي جدا شده از بيماران مراجعه کننده به آزمايشگاه قارچ شناسي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران استفاده شد. تعداد کنيدي هاي مورد استفاده و حداقل غلظت مهارکنندگي به دست آمده بر اساس دستورالعمل شماره M38A کميته ملي استانداردهاي آزمايشگاهي و باليني به انجام رسيد.
يافته‌ها: در غلظت ۲۵ ميکرومولاربرميلي ليترمخلوط کلريد مس با ۸- هيدروکسي کينولين سوش هاي استاندارد و بومي ترايکوفايتون وروکوزوم قادر به رشد نبودند.
نتيجه گيري: مشتقات کينولين ها داراي طيف وسيعي از فعاليت بيولوژيکي هستند، با توجه به نتايج به دست آمده تصور مي شود ترکيبات کينولين يک کانديد مناسب براي داروهاي ضد قارچي جديد مي باشند.