مقاله بررسي اثر مهاري مورفولينو اليگو آنتي سنس در بيان ژن BCR-ABL در سلولهاي K562 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مهاري مورفولينو اليگو آنتي سنس در بيان ژن BCR-ABL در سلولهاي K562
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوسمي ميلوييدي مزمن
مقاله مورفولينو اليگو آنتي سنس
مقاله رده سلولي K562
مقاله ژن BCR-ABL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حريريان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي نيا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: آبرون سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: راثي قائمي ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: دلالت بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي تاثير مورفولينو اليگو آنتي سنس جهت خاموش کردن ژن BCR-ABL.
مواد و روشها: در اين مطالعه از سلولهاي K562 به عنوان رده سلولي BCR-ABL مثبت و سلولهاي Jurkat به عنوان کنترل استفاده شد. سپس ميزان تکثير سلولي و آپوپتوز احتمالي سلولهاي K562 در حضور غلظت هاي بهينه مورفولينو اليگو آنتي سنس اختصاصي ژن BCR-ABL پس از ۲۴ و ۴۸ ساعت ارزيابي شد. همچنين وجود پروتئين هاي حاصل از ژن معيوب BCR-ABL توسط وسترن بلات بررسي شد. به منظور انتقال آنتي سنس مربوطه به داخل سلول از پپتيدآمفي فيليک به نام اندوپورتر پس از تعيين غلظت مناسب استفاده شد و غلظت بهينه مورفولينو اليگو آنتي سنس توسط فلوسايتومتري مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: مواجهه طولاني مدت سلولهاي K562 با مورفولينو اليگو آنتي سنس نشان داد كه تکثير سلولي به طور معني دار کاهش يافت پس از انجام وسترن بلات مشخص گرديد که باند پروتئين BCR-ABL در مقايسه با کنترل، پس از ۲۴ ساعت محو گرديده و باند BCR در مدت ۲۴ و ۴۸ ساعت ضعيف شده و در نهايت تقريبا محو گرديد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که مورفولينواليگو آنتي سنس قادر است با قدرت قابل ملاحظه اي پروتئين هدف را محو نمايد اما به دليل خاموش شدن ژن BCR نرمال همزمان با  BCR-ABLقادر به القاي آپوپتوز وسيع نمي باشد.