مقاله بررسي اثر مهاري گياه مريم گلي سهندي (Salvia sahendica) بر آسيب هاي بافتي ايجاد شده تحت تاثير مصرف الکل در رت: مطالعه بر روي پارامترهاي اکسايشي بافتهاي کبد و کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مهاري گياه مريم گلي سهندي (Salvia sahendica) بر آسيب هاي بافتي ايجاد شده تحت تاثير مصرف الکل در رت: مطالعه بر روي پارامترهاي اکسايشي بافتهاي کبد و کليه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله استرس اکسايشي
مقاله سالويا سهنديکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي آزادگله محمد‌علي
جناب آقای / سرکار خانم: كنعاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سنبلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هيبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کريميان پور نواز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مريم گلي سهندي (Salvia sahendica) گونه اندميک منطقه سهند آذربايجان مي باشد که  توسط عوام اين منطقه جهت درمان عفونت هاي باکتريايي، قارچي و رفع سوء هاضمه مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از اين مطالعه، نخست ارزيابي خواص آنتي اکسيدان و جاروب کنندگي (Scavenging) راديکال هاي آزاد محيط توسط عصاره هاي مختلف گياه و سپس بررسي نقش گياه بر فاکتور هاي بيوشيميايي و سيستم آنزيمي و غير آنزيمي تدافعي آنتي اکسيدان در شرايط اکسايشي القا شده توسط الکل مي باشد.
روشها:  خواص آنتي اکسيداني عصاره هاي مختلف گياه با استفاده از روش DPPH (1,1-diphenyl-2- picrylhydrazyl; )مورد ارزيابي قرار گرفت و سپس تاثير عصاره داراي حداکثر خاصيت جاروب کنندگي راديکال هاي آزاد بر روي رتهاي نژاد ويستار در محدوده وزني ۱۵۰-۲۰۰ گرم که به مدت يک ماه در معرض مصرف الکل بودند مورد ارزيابي واقع شد.
يافته ها: اندازه گيري فعاليت آنتي اکسيداني نشان داد که عصاره متانلي گياه مذکور داراي حداکثر توانايي آنتي اکسيداني (۱۴/۱۷ ميکروگرم بر ميلي ليتر) مي باشد و تاثير اين عصاره ( ۱/۰ گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن حيوان) بر حيوانات مورد  آزمايش که به مدت يک ماه اتانل مصرف کرده اند حکايت از تاثير مثبت گياه در کاهش فعاليت آنزيم هاي شاخص کبدي، پراکسيداسيون ليپيدي (TBARS) و حفظ سطح فاکتور هاي آنزيمي و غير آنزيمي سيستم تدافعي آنتي اکسيدان  دارد. 
نتيجه گيري: عصاره متانلي گياه مريم گلي سهندي قادرند از طريق جاروب کردن راديکال هاي آزاد اثرات مخرب ناشي از شرايط اکسايشي القا شده توسط اتانل را به حداقل برساند لذا يافتن مکانيسم عمل اين گياه و جستجو در مورد ماده يا مواد موثر موجود در گياه نيازمند انجام مطالعات بعدي است.