مقاله بررسي اثر مواد تنظيم كننده رشد گياهي بر خصوصيات كمي و كيفي خرماي شاهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مواد تنظيم كننده رشد گياهي بر خصوصيات كمي و كيفي خرماي شاهاني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرماي شاهاني
مقاله ۴،۲-دي
مقاله بنزيل آدنين
مقاله جيبرليک اسيد
مقاله نفتالين استيک اسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي جهرمي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر مواد تنظيم كننده رشد گياهي بر خصوصيات كمي و كيفي خرماي شاهاني اين پژوهش در دو سال متوالي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۴ تكرار انجام شد. خوشه هاي نخل هاي مورد آزمايش با دانه گرده يكنواخت و مشخص گرده افشاني و سپس در دو مرحله حبابوك و كيمري تحت تاثير تيمارهاي بنزيل آدنين، جيبراليك اسيد، نفتالين استيك  اسيد و ۴،۲- دي کلرو فنوکسي استيک اسيد در غلظت هاي مختلف به تنهايي و يا تركيب با يكديگر قرار گرفت و در مرحله رسيدگي اثر تيمارها بر صفات مورد بررسي شامل درصد رسيدگي، درصد مواد جامد محلول و درصد آب ميوه و وزن، طول و قطر ميوه و بذر اندازه گيري شد. بر اساس نتايج، تيمارهاي حاوي ۴،۲- دي باعث درشتي اندازه ميوه و تيمارهاي حاوي جيبراليك اسيد و بنزيل آدنين باعث درشتي اندازه بذر شدند. ميزان مواد جامد محلول در تيمار شاهد بالاتر از ساير تيمارها بود. تيمارهاي حاوي اكسين و جيبراليك اسيد به طور معني داري نسبت به ساير تيمارها زمان رسيدن را به تاخير انداختند. با توجه به مجموع نتايج، تيمارهاي حاوي بنزيل آدنين همراه با غلظت هاي پايين اكسين يا اسيد جيبراليك در بهبود خصوصيات كمي و كيفي خرماي شاهاني مناسب تشخيص داده شد.