مقاله بررسي اثر موسيقي در كاهش اضطراب معالجات اندودانتيكس دندانپزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر موسيقي در كاهش اضطراب معالجات اندودانتيكس دندانپزشكي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسيقي درماني
مقاله اضطراب دندانپزشکي
مقاله اندودنتيكس
مقاله ترس از دندانپزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يكي از عوامل عدم مراجعه به موقع افراد به دندانپزشكي، ترس و اضطراب از دندانپزشكي است. هدف از مطالعه حاضر، تعيين اثر موسيقي «باران عشق» بر كاهش اضطراب دندانپزشكي در مراجعين يك مطب دندانپزشكي حين معالجه ريشه دندان بود.
مواد و روشها: در اين كارآزمايي باليني، ۱۰۰ نفر مراجعه كننده به يك مطب خصوصي براي معالجه ريشه دندان مورد بررسي قرار گرفتند. بيماران به روش تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. در گروه مورد، حين معالجه از موسيقي باران عشق استفاده شد و در گروه شاهد معالجه ريشه بدون موسيقي انجام گرديد. براي تعيين اضطراب بيمار از پرسشنامه هاي فوبياي دندانپزشكي اضطراب كتل، معيار خطي آنالوگ(VAS)  و فشار خون استفاده شد كه دو مورد آخر ۵ دقيقه قبل و بعد از معالجه ثبت شدند. نتايج با استفاده از آزمون هاي رگرسيون چندمتغيره خطي، رگرسيون لجستيك، آناليز واريانس دوطرفه با طرح مخلوط، آزمون T و آزمون مجذور تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج ارزيابي افراد پيش از شروع مطالعه، توسط مقياس صفت-حالت اضطراب كتل، بين دو گروه تفاوت آماري معني داري را نشان نداد. ميانگين نمره فوبياي دندانپزشكي در گروه موسيقي ۴۶٫۱±۲۱٫۰ و در گروه شاهد ۴۴٫۷±۲۱٫۹ بود كه از نظر آماري تفاوت معني داري را نشان نمي داد (t=0.322؛ P=0.748). در ارزيابي فشار خون سيستوليك و دياستوليك افراد پيش و پس از مداخله، تفاوت آماري معني داري ميان دو گروه ديده نشد. ميانگين شدت اضطراب برمبناي يك مقياس چشمي آنالوگ (VAS، سانتي متر) پيش از مداخله (t=1.201؛ P=0.232) تفاوت آماري معني داري نشان نداد، اما پس از آن، بين دو گروه تفاوت آماري معني داري ديده شد (t=4.737؛ P<0.001). ميانگين كاهش اضطراب در گروه موسيقي ۲٫۳±۲٫۶ (ميانه ۱٫۶، دامنه -۵٫۲ تا ۸٫۰) و در گروه شاهد ۰٫۸±۲٫۹ بود. به اين ترتيب اضطراب در گروه موسيقي بيش از گروه شاهد كاهش يافته بود (t=0.842، P=0.005).
نتيجه گيري: در اين مطالعه موسيقي باران عشق، اضطراب ذهني را به طور معني داري كاهش داده بود، اما بر روي فشار خون سيستوليك و دياستوليك افراد اثر چشم گيري نداشت.