مقاله بررسي اثر ميانجي کيس پپتين بر تحريک نورون هاي هورمون آزاد کننده گونادوتروپين توسط استروژن در ناحيه پيش بينايي مغز گوسفند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ميانجي کيس پپتين بر تحريک نورون هاي هورمون آزاد کننده گونادوتروپين توسط استروژن در ناحيه پيش بينايي مغز گوسفند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيس پپتين
مقاله ژن فاس
مقاله استروژن
مقاله هورمون آزاد کننده گونادوتروپين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده شيرازي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تمدن امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نقش استروژن در تحريک نورون هاي هورمون آزاد کننده گونادوتروپين روشن است. چون اين نورون ها گيرنده آلفاي استروژن را بيان نمي کنند، بنابراين بايستي نورون – هاي ميانجي وجود داشته باشند که اثر بازگشتي مثبت استروژن را به نورون هاي هورمون آزادکننده گونادوتروپين انتقال دهند. نورون هاي کيس پپتين نقش مهمي در تحريک نورون – هاي هورمون آزاد کننده گونادوتروپين دارند و بنابراين مي توانند ميانجي اثر استروژن بر نورون هاي هورمون آزاد کننده گونادوتروپين در ناحيه پيش بينايي هيپوتالاموس مغز در ميش باشند. يکي از شناخته شده ترين کنش هاي استروژن تحريک ژن فاس در مغز است. هدف مطالعه حاضر مشخص نمودن نقش ميانجي کيس پپتين در انتقال اثرات استروژن بر نورون – هاي هورمون آزاد کننده گونادوتروپين در ناحيه پيش بينايي مغز گوسفند است.
روش ها: شش راس ميش بالغ در فصل جفت گيري انتخاب و تخمدان برداري شدند. به ۳ ميش گروه تيمار ۵۰ ميلي گرم استراديول بنزوات در ۱ ميلي ليتر روغن گل آفتاب گردان و به ۳ ميش گروه شاهد ۱ ميلي ليتر محلول نمکي به صورت عضلاني تزريق شد. بعد از تزريق استراديول و خارج کردن هيپوتالاموس مغز، در ناحيه پيش بينايي، شمار نورون هاي کيس پپتين، شمار ژن هاي فاس و شمار نورون هاي کيس پپتين که با ژن فاس همپوشاني داشتند با روش ايميونوهيستوشيمي تعيين شدند.
يافته ها: تزريق استراديول ميزان همپوشاني بيان کيس پپتين و ژن فاس را در ناحيه پيش بينايي مغز ميش در مقايسه با گروه شاهد افزايش داد (P=0.01). نتايج نشان مي دهد که ۸۶٫۹ درصد نورون هاي کيس پپتين با ژن فاس در ناحيه پيش بينايي همپوشاني مي کنند (P=0.01).
نتيجه گيري: نورون هاي کيس پپتين ميانجي مهمي در انتقال اثرات بازگشتي مثبت استروژن به نورون هاي هورمون آزاد کننده گونادوتروپين در ناحيه پيش بينايي مغز گوسفند هستند.