مقاله بررسي اثر ميدان الکترومغناطيسي ۵۰ هرتز بر القاي تمايز در بافت جنيني موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۲۲۳ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ميدان الکترومغناطيسي ۵۰ هرتز بر القاي تمايز در بافت جنيني موش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان الكترومغاطيسي
مقاله تمايز سلولي
مقاله غضروف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انيسيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: ولي الهي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افزايش روز افزون استفاده از انرژي الکتريکي در جوامع مدرن باعث شده است که مردم به طور بي سابقه  اي در معرض ميادين الکترومغناطيسي با فرکانس بسيار کم قرار گيرند. از آنجا که اطلاعات کمي در مورد تاثيرات اين نوع انرژي بر بافت هاي زنده بدن در دست است، هدف از مطالعه حاضر، مشخص کردن اثرات ميدان الکترومغناطيسي ۵۰ هرتز بر بافت هاي تمايز نيافته جنيني مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي از بافت پيوندي تمايز نيافته (مزانشيمي) جنين موش استفاده شد. بافت ها از جنين هاي موش ۱۰ روزه جدا شده و در دو گروه ۱۰ تايي مورد و شاهد قرار داده شدند. در گروه مورد بافت تمايز نيافته جنين موش در محيط کشت نوترينت آگار و در معرض تابش الکترومغناطيسي ۵۰ هرتز به مدت ۸ ساعت قرار گرفت، در حالي که گروه شاهد در معرض تابش قرار نگرفت. پس از اعمال روندهاي بافت شناسي روي بافتها از آن ها برش هاي ۵ ميکروني تهيه شده و به روش هماتوکسيلين و ائوزين رنگ آميزي گرديدند.
نتايج: در بافت هايي كه در معرض ميدان الكترومغناطيسي قرار گرفته بودند، نشانه هايي از تبديل بافت تمايز نيافته به بافت غضروفي و از دست رفتن بافت پوششي روي آن مشاهده شد. در مقايسه، موارد شاهد فاقد بافت غضروفي بوده و بافت پوششي روي آن ها سالم باقي مانده بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد ميدان الکترومغناطيسي مي تواند بدون وجود محرک هاي ديگر محيطي، از قبيل گرما، باعث القاي تمايز در بافت تمايز نيافته جنيني گردند.