مقاله بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي بر جوانه زني بذرها و تكوين دانه رست هاي ماش (.Vicia sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي بر جوانه زني بذرها و تكوين دانه رست هاي ماش (.Vicia sativa L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زني
مقاله دانه رست
مقاله ماش (Vicia sativa L.)
مقاله ميدان مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرض پورماچياني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: درانيان داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميدان هاي مغناطيسي از جمله عوامل محيطي موثر بر پديده هاي زيستي موجودات زنده، و از جمله گياهان هستند. در اين پژوهش اثر ميدان هاي مغناطيسي بر جوانه زني و تكوين دانه رست هاي ماش مورد بررسي قرار گرفت. بذرهاي خشك و مرطوب ماش  (Vicia sativa L.) به مدت ۵، ۱۰ و ۲۰ دقيقه تحت ميدان هاي مغناطيسي ۱۰۰، ۱۷۰۰ و ۳۶۰۰ گاوس  (G)قرار گرفتند و سپس به ظرف هاي پتري داراي محيط كشت MS منتقل شدند. براي هر تيمار، ۳ تكرار و در هر تكرار ۱۸ بذر وجود داشت. سرعت و درصد جوانه زني بذرها تا توقف کامل جوانه زني، رشد طولي ريشه، اپي كوتيل، هيپوكوتيل و تعداد ريشه هاي فرعي در روزهاي هفتم، چهاردهم و همچنين وزن تر و خشك دانه رست ها در روز چهاردهم مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج به دست آمده سرعت و درصد جوانه زني در نمونه هاي تحت تيمار نسبت به گياهان شاهد كاهش يافت، اما سرعت جوانه زني در بذرهاي مرطوب ماش نسبت به بذرهايي كه به حالت خشك تحت ميدان مغناطيسي قرار گرفته بودند، افزايش نشان داد. در اكثر گروه هاي تيمار، رشد دانه رست ها و وزن تر آنها نسبت به شاهد افزايش داشت. اين افزايش به ويژه در نمونه هايي ديده شد كه در شرايط مرطوب به مدت ۲۰ دقيقه تحت ميدان مغناطيسي G1700 قرار داشتند، ديده شد.