مقاله بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي تركيبي مستقيم (DC) و پالسي با فركانس بسيار پايين (ELF) بر روي رشد باكتري E. Coli که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۶ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي تركيبي مستقيم (DC) و پالسي با فركانس بسيار پايين (ELF) بر روي رشد باكتري E. Coli
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدانهاي مغناطيسي
مقاله ELF
مقاله E.Coli
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي خان آبادي بمان علي
جناب آقای / سرکار خانم: بيطرف مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به دليل اهميت ميدانهاي مغناطيسي در ايجاد تغييراتي در رفتار سلولي و نيز پي بردن به مكانيزم اثر ميدان هاي مغناطيسي (Extremely low frequency) ELF و تركيب آن با ميدان هاي مغناطيسي مستقيم روي سلول لازم است مطالعه وسيع تري صورت پذيرد. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير ميدانهاي مغناطيسي تركيبي مستقيم DC و ELF پالسي بر روي رشد باكتري E.Coli-DH5-a بود.
روش بررسي: در مطالعه تجربي حاضر، در هر سري آزمايش ده عدد كووت حاوي محيط كشت تلقيح داده شده با باكتري E.Coli در دو گروه تجربي و شاهد بررسي شدند. گروه تجربي در انكوباتور در دماي ۳۷±۰٫۱ درجه سانتي گراد در داخل ميدان مغناطيسي يكنواخت قرار گرفت. شكل موج ميدان متغير در تمام موارد، پالسي با پهناي پالس ۶ ميلي ثانيه و محدوده اعمال فركانس ها ۱۰ الي ۴۵ هرتز به فواصل ۵ هرتز و محدوده شدت ميدان پالسي موثر ۲ الي ۴ ميلي تسلا به فواصل ۱ ميلي تسلا و ميدان مغناطيسي ثابت در تمام آزمايش ها ۱ ميلي تسلا و مدت زمان اعمال ميدان ۶ ساعت بلا فاصله پس از شروع كشت بود. گروه شاهد در شرايط مشابه در محفظه آهني و خارج ميدان قرار داده شد. بررسي رشد باكتري، به روش كدورت سنجي محيط كشت ها به وسيله اسپكتروفتومتر در فواصل زماني مشخص بود. اندازه گيري زمان تاخير و نيز سرعت رشد در فاز لگاريتمي به عنوان شاخص هاي ارزيابي انتخاب گرديد.
يافته ها: ميدان هاي مغناطيسي تركيبي DC و ELF پالسي بجز فركانس هاي ۱۵، ۲۵ و ۴۰ هرتز، سرعت رشد را افزايش دادند. زمان تاخير بجز در فركانس هاي ۱۵، ۳۰ و ۴۵ هرتز تغيير كرد. در فركانس هاي ۲۰ و ۳۵ هرتز ميدان باعث افزايش زمان تاخير شد و در فركانسهاي ۱۰، ۲۵ و ۴۰ هرتز زمان تاخير كاهش مي يابد و بنابراين در اين محدوده از فركانس اثر ميدان بر روي زمان تاخير در فواصل ۱۵ هرتز تكرار شد.
نتيجه گيري: اين تحقيق، وجود دريچه هايي از فركانس را براي تشديد اثر ميدان مغناطيسي بر روي سلول تاييد كرد.