مقاله بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي AC و DC بر جوانه زني دانه ها و رشد اوليه دانه رستهاي کلزا .Brassica napus L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي AC و DC بر جوانه زني دانه ها و رشد اوليه دانه رستهاي کلزا .Brassica napus L
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان مغناطيسي
مقاله جوانه زني
مقاله رشد و نمو دانه
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهار محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش بنيادي گياهان براي امکان ادامه حيات روي کره زمين بررسي عوامل موثر بر رشد، نمو و عملکرد آن ها را ضروري ساخته است. در اين ميان تحقيق بر روي اثرات ميدان هاي مغناطيسي و الکتريکي بر رشد و نمو گياهان توجه بسياري از دانشمندان را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي DC (3.7 MT و ۴٫۵ MT) و AC (3.5 MT و ۲٫۷ MT) در زمان هاي ۳۰ ،۶۰ و ۹۰ دقيقه بر جوانه زني دانه ها و رشد اوليه دانه رستهاي کلزا مي باشد.
به منظور انجام آزمايش ها، دانه هاي کلزا را که از مرکز توسعه کشت دانه هاي روغني تهيه کرده بوديم به چهار دسته و هر دسته را به سه گروه ۵۰ تايي تقسيم کرديم. دانه ها در ظرف هاي پتري بر روي گاز استريل پوشيده شده با کاغذ صافي مرطوب در شرايط يکسان از نظر دما، نور و رطوبت کشت شدند. گروه هاي مورد آزمايش در هر دسته هر روز به مدت ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقيقه در معرض ميدان مغناطيسي ۲٫۷، ۳٫۵، ۳٫۷ و ۴٫۵ ميلي تسلا قرار گرفتند. يک گروه از دانه ها نيز بدون قرار گرفتن در معرض ميدان مغناطيسي به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. شاخص هاي رشد دانه ها هر روز در زمان معيني به مدت دو هفته اندازه گيري شدند.
نتايج نشان مي دهند که درصد جوانه زني دانه هاي کلزا در ميدان هاي مغناطيسي تغيير معني داري ندارد. رشد ريشه در ميدان هاي ضعيف تر و بدون استفاده از ديود (AC)، در حدود ۱٫۱ برابر و در ميدان هاي قويتر و با استفاده از ديود (DC)،۱٫۱-۱٫۲ برابر نسبت به گروه کنترل افزايش نشان مي دهد. رشد ساقه چه در ميدان 2.7mT و در همه زمان ها نسبت به گروه کنترل افزايشي حدود ۱٫۱ برابر نشان مي دهد. با افزايش شدت ميدان مغناطيسي کاهش ۱۰ تا ۴۰ درصدي در رشد ساقه چه نسبت به گروه کنترل مشاهده شد، به طوري که در ميدان 3.7mT رشد ساقه چه به کمترين مقدار خود رسيد. تعداد ريشه هاي فرعي در ميدان  4.5mTو زمان ۳۰ دقيقه در حدود ۲۵ درصد نسبت به گروه کنترل افزايش نشان داد.
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهند که ميدان هاي مغناطيسي در حد شدت هاي مورد آزمايش بر روي جوانه زني دانه هاي کلزا تاثير معني داري ندارند اما بر روي رشد اوليه دانه رستهاي اين گياه اثر مي گذارند و اين اثر در ميدان هاي با شدت متفاوت و زمان هاي تابش مختلف، متغير مي باشد. همچنين اين تاثير در مراحل مختلف رشد و نمو دانه ها متفاوت است.