مقاله بررسي اثر ميزان بذر بر عملکرد و اجزا عملکرد دو ژنوتيپ جو در شرايط آب و هوايي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ميزان بذر بر عملکرد و اجزا عملکرد دو ژنوتيپ جو در شرايط آب و هوايي اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوتيپ
مقاله جو
مقاله ميزان بذر
مقاله عملکرد
مقاله اجزا عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري سارا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: لك زاده ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستيابي به ژنوتيپ هاي پر محصول و تعيين ميزان بذر مطلوب نقش مهمي در افزايش عملکرد و اجزا آن دارند. بهمين منظور اين تحقيق در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در مزرعه آزمايشي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اهواز به صورت کرت هاي يکبار خرد شده (اسپليت پلات) و بلوک هاي کاملا تصادفي در سه تکرار اجرا گرديد. دو ژنوتيپ جو شامل جو جنوب و لاين ۱۵ – ۸۳ -WB به عنوان عامل اصلي و ميزان هاي بذر (۲۰۰، ۲۷۵، ۳۵۰ بذر در متر مربع) به صورت عامل فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد که لاين ۱۵ – ۸۳ –  WBرقم جنوب با ميانگين هاي ۳۷۴۰ و ۲۸۰۰ کيلوگرم در هکتار به ترتيب بيشترين و کمترين عملکرد دانه را توليد نمودند. بيشترين عملکرد دانه را ميزان ۲۷۵ بذر در متر مربع با ميانگين ۳۵۸۱ و کمترين آن را ميزان ۲۰۰ بذر در متر مربع و معادل ۳۰۵۷ داشنند. بيشترين و کمترين تعداد سنبله در متر مربع مربوط به لاين ۱۵ – ۸۳ WB – با ميانگين ۳۹۷ و جو جنوب با ميانگين ۲۶۱ سنبله بود. بيشترين تعداد سنبله در متر مربع را ميزان ۲۷۵ بذر درمتر مربع با ميانگين ۳۶۲ و کمترين تعداد ميزان ۲۰۰ بذر در متر مربع با ۲۹۰ سنبله داشنند. بيشترين و کمترين تعداد دانه در سنبله را رقم جنوب با ميانگين ۳۰ دانه و لاين ۱۵ – ۸۳ WB – با ميانگين ۲۵ دانه حاصل کردند. و ميزان ۳۵۰ بذر در متر مربع ۳۰ دانه و ۲۰۰ بذر در متر مربع ۲۷ دانه را حاصل کردند. بالاترين وزن هزار دانه معادل ۳۸ گرم به ميـزان ۲۷۵ بـر در متر مربع و کمترين آن به ۳۵۰ بذر در متر مربع معادل ۳۴ گرم اختصاص داشـت. بيشـتريـن شاخص برداشت را ميزان ۲۷۵ بذر در متر مربع با ۴۶ درصد و کمترين آن را ۲۰۰ بذر در متر مربع با ۳۸ درصد حاصل کردند.تفاوت شاخص برداشت در تيمار ژنوتيپ ها معني دار نبود. تفاوت بيوماس در ژنوتيپ ها در لاين ۱۵ – ۸۳ WB – با ۸۴۲۸ کيلوگرم در هکتار نسبت به رقم جنوب بيشتر بود و تفاوت آن در ميزان بذر معني دار نبود.