مقاله بررسي اثر ناسازگاري ماتريس هاي واريانس – كواريانس در شاخص انتخاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ناسازگاري ماتريس هاي واريانس – كواريانس در شاخص انتخاب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص انتخاب
مقاله ناسازگاري
مقاله خميدگي
مقاله رکوردهاي تکرار شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي شكالگورابي ساحره
جناب آقای / سرکار خانم: شادپرور عبدالاحد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روش شاخص انتخاب براي محاسبه پارامترهاي ژنتيكي چون ضرايب شاخص، واريانس شاخص، رشد ژنتيكي در تابع هدف و دقت انتخاب، از ماتريس هاي واريانس – كواريانس فنوتيپي و ژنتيكي صفات استفاده مي شود. در برخي موارد ممكن است اين ماتريس ها هميشه مثبت يا سازگار نباشند. در اين تحقيق به منظور بررسي اثر ناسازگاري ماتريس هاي واريانس – كواريانس بر نتايج حاصل از روش شاخص انتخاب، شش نوع شاخص انتخاب با هدف توليد شير، درصد چربي شير و طول عمر گله در دو سال مختلف تعريف شد. كه شاخص اول الي سوم شامل توليد شير، درصد چربي شير و يكي از صفات تيپ به ترتيب شامل ارتفاع پستان عقب، وضعيت استقرار پستانك هاي جلو و اتصال پستان جلو، به عنوان صفت همبسته با طول عمر، شاخص چهارم شامل صفات توليدي و هر سه صفت تيپ و شاخص هاي پنجم و ششم به عنوان شاخص هاي كاهش يافته به ترتيب شامل توليد شير و درصد چربي و فقط توليد شير بودند. در تحقيق حاضر نتايج حاصل از استفاده از ميانگين ٣ ركورد شخصي از حيوان مورد بررسي قرار گرفت. كليه محاسبات در دو حالت ماتريس هاي ناسازگار و ماتريس هاي سازگار انجام شدند. براي برطرف كردن ناسازگاري ماتريس ها از روش موسوم به خميدگي استفاده شد. نتايج نشان داد استفاده از ماتريس هاي ناسازگار در محاسبات شاخص انتخاب منجر به انتخاب غلط مي شود و رشد ژنتيكي كاهش مي يابد و اين نتيجه مستقل از شرايط اقتصادي سيستم توليد در سال هاي مختلف بود. در صورت استفاده از ماتريس هاي سازگار بهترين شاخص، شاخص نوع چهارم بود كه بيشترين اطلاعات مرتبط با تابع هدف انتخاب را در بر مي گرفت.