مقاله بررسي اثر ناهمگني بافت برپارامتر هاي دوزيمتري چشمه براکي تراپي سزيم ۱۳۷ با استفاده از کد MCNP4C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ناهمگني بافت برپارامتر هاي دوزيمتري چشمه براکي تراپي سزيم ۱۳۷ با استفاده از کد MCNP4C
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براکي تراپي
مقاله TG43
مقاله ثابت نرخ دوز
مقاله دوزيمتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زه تابيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سينا صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: نوري زاده عظيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: براکي تراپي يک روش درماني است که در آن چشمه هاي راديواکتيو براي پرتودهي تومورهاي بدخيم از فاصله نزديک به کار گمارده مي شود. براي برآورد توزيع دوز در اطراف اين چشمه ها روش هاي مختلفي ارايه گرديده است که يکي از مهمترين اين روش ها توسط پروتکل شماره ۴۳ جامعه فيزيک پزشکي آمريکا (AAPM-TG43) ارايه گرديده است. هدف از انجام اين تحقيق به روز رساني اين پروتکل در حضور ناهمگني هايي چون استخوان و هوا مي باشد.
مواد و روش ها: به منظور به روز رساني پارامتر ثابت نرخ دوز پروتکلTG-43 ، شبيه سازي مونت کارلو توسط کد MCNP4C در فانتوم هاي ناهمگن آب- استخوان و آب- هوا انجام گرفت. مقادير دوز در نقاط مختلف فانتوم هاي همگن و ناهمگن توسط تالي F6 در سلول هاي کروي با شعاع نيم ميليمتر برآورد گرديد.
نتايج: طبق نتايج به دست آمده در اين تحقيق، کاهش دوز در حضور ناهمگني هاي هوا و استخوان براي چشمه سزيم ۱۳۷ نسبت به فانتوم يکنواخت آب به ترتيب برابر با ۴% و ۱۰% مي باشد. به اين ترتيب فاکتور به روز رساني شده ثابت نرخ دوز (Λ ) نيز براي اين دو محيط به همين ميزان کاهش مي يابد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده به آساني مي توان نتيجه گرفت که تغييرات دوز در حضور اين ناهمگني ها براي چشمه هاي کم انرژي تر (پالاديم و يد) بارزتر خواهد بود.