مقاله بررسي اثر نفتالن استيک اسيد، ايندول بوتيريک اسيد و موقعيت فلس بر تکثير سوسن چلچراغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۱۰۳۳ تا ۱۰۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نفتالن استيک اسيد، ايندول بوتيريک اسيد و موقعيت فلس بر تکثير سوسن چلچراغ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسن چلچراغ
مقاله فلس برداري
مقاله سوخک
مقاله تنظيم کننده هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمارمشرفي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: معيني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: توسليان ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوسن چلچراغ با نام علميLilium ledebourii (Boiss) يکي از گونه هاي نادر و خودرو جنس سوسن است که در بخشهاي شمالي ايران مي رويد. اين گونه داراي ارزش زينتي و پتانسيل اقتصادي بالايي بعنوان يک گل جد يد مي باشد که بشدت در خطر انقراض قرار دارد. به منظور معرفي و اهلي کردن گياهان بومي خودرو اولين قدم، بررسي روشهاي مناسب تکثير م ي باشد. لذا از تکنيک فل س برداري با تنظيم کن نده هاي رشد استفاده گرديد. فلس برداري با استفاده از روش آزمايشي فاکتوريل در قالب کاملا تصا دفي با سه تکرار و دو فاکتورشامل: ۱- بخشهاي مختلف فلس در سه سطح فلس کامل، نيمه بالايي فلس، نيم ه پاييني فلس و فاکتور ۲- غلظتهاي مختلف تنظيم کننده هاي رشد نفتالن استيک اسيد، ايندول بوتيريک اسيد به غلظتهاي ۵۰۰،۳۰۰،۱۰۰،۰ ميلي گرم درليتر انجام گرديد. آناليز واريانس توسط فاکتور F و مقايسه ميانگينها توسط آزمون دانکن انجام گرفت. فلس کامل، بيشترين تعدادسوخک، تعداد فلس هر سوخک، تعداد و طول ريشه را توليد نمود. سطوح مختلف نفتالن استيک اسيد نيز سبب افزايش تعداد سوخک نسبت به تيمار شاهد گرديد. گرچه بيشترين وزن سوخک از تيمار شاهد بدست آمد و غلظت هاي مختلف نفتالن استيک اسيد بر تعداد فلس، تعداد و طول ريشه اثر معني داري نگذاشتند. بيشترين وزن سوخک وطول ريشه از تيمار۱۰۰ ميلي گرم در ليتر ايندول بو تيريک اسيد و بيشترين قطر سوخک و تعداد فلس از تيمار شاهد و ۱۰۰ ميلي گرم در ليتر ايندول بوتيريک اسيد حاصل گرديد.