مقاله بررسي اثر نمک، ژيبرلين و آسکوربات بر جوانه زني، رشد و اثر آنتي اکسيداني دانه رست جو (.Hordeum vulgare L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۲۰ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نمک، ژيبرلين و آسکوربات بر جوانه زني، رشد و اثر آنتي اکسيداني دانه رست جو (.Hordeum vulgare L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسکوربات
مقاله آنزيم هاي آنتي اکسيدان
مقاله ترکيبات فنلي جو
مقاله رشد
مقاله تنش شوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نياكان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدزاده وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نيا عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در استرس هاي مختلف از جمله استرس شوري، اکسيدان هايي نظير انواع اکسيژن واكنشگر توليد مي شود که به ساختار غشاي در گياه آسيب مي رساند. در بين آنتي اکسيدان ها، آسکوربات داراي نقش حياتي در سلول هاي زنده است و سبب از بين رفتن اکسيژن واكنشگر مي شود. در بين هورمون ها نيز هورمون ژيبرلين داراي نقش هاي متعددي مي باشد که بستگي به نوع ژيبرلين، غلظت و نوع گونه گياهي دارد. در اين تحقيق دانه جو (رقم ۴۲۲۲) با غلظت هاي مختلف نمک كلريد سديم ۳۵۰ mM) و ۱۵۰)، آسکوربات ۱mM و ژيبرلين ۴۰۰ ppm) و ۲۰۰) تيمار شدند و اثر آن بر روي درصد جوانه زني، طول وزن تر، خشك، طول ريشه چه و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني نظير کاتالاز، پلي فنل اکسيداز، آسکوربات پراکسيداز، پراکسيداز و ميزان ترکيبات فنلي ارزيابي شد. نتايج حاصل نشان داد درصد جوانه زني در حضور نمک كلريد سديم، به خصوص در غلظت ۳۵۰ mM کاهش يافت وليکن در حضور آسکوربات، ژيبرلين و نمک، درصد جوانه زني و طول ريشه چه افزايش معني داري حاصل کرد. در فقدان آسکوربات، ژيبرلين و در حضور نمک كلريد سديم، ميزان فعاليت کاتالاز، پراکسيداز کاهش و پلي فنل اکسيداز و آسکوربات پراکسيداز افزايش يافت. همچنين نمک کلريد سديم موجب کاهش ترکيبات فنلي در دانه رست جو شد، اما با افزايش آسکوربات و ژيبرلين ميزان آنها افزايش يافت.