مقاله بررسي اثر نوروتروفيک Silibinin بر تمايز سلول هاي بنيادي فوليکول مو به نورون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نوروتروفيک Silibinin بر تمايز سلول هاي بنيادي فوليکول مو به نورون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نستين
مقاله بتا تري توبولين
مقاله سيلي بينين
مقاله فوليکول مو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آسال گو سارا
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرروشن دل ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: كردستاني شرق بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ناحيهBulge  فوليکول مو به دليل دسترسي آسان به سلول هاي بنيادي چند استعدادي(Multipotent)  اهميت ويژه اي دارد، و بيان کننده مارکر نستين (پروتئين مربوط به سلول هاي بنيادي عصبي) مي باشد. سلول هاي بنيادي در اين ناحيه با قدرت و توانايي بالا قادر به تمايز به انواعي از سلول هاي عصبي هستند.  Silibininنيز به عنوان ماده موثره گياه خار مريم (Silybummarininum) داراي خصوصيات آنتي اکسيداني، نوروتروفيکي و حفاظت کننده سلول هاي عصبي است. هدف از اين مطالعه، بررسي افزايش تعداد سلول هاي نوروني تمايزيافته از سلول هاي بنيادي فوليکول مو در اثر مجاورت با Silibinin مي باشد.
روش بررسي: ابتدا ناحيهBulge  فوليکول موي سبيل (Vibrissa) موش صحرايي به وسيله پنس جراحي جدا گرديد و سپس سلول هاي جدا شده به مدت يک هفته در مجاورت محيط DMEM/F12 و فاکتور رشد اپيدرمي (EGF) کشت داده شدند. در ادامه سلول ها را در پليت هاي محتوي فاکتورهاي نوروتروفين (Neurotrophin-3) و Silibinin با غلظت هاي (۰٫۰۵، ۰٫۱، ۰٫۴، ۰٫۵، ۰٫۷ ميکروگرم بر ميلي ليتر) به مدت ۲ هفته قرار داده، و مقايسه آن ها با يکديگر صورت گرفت. سلول هاي پيش ساز عصبي در ناحيهBulge  و سلول هاي بنيادي تمايز يافته به نورون ها به ترتيب با استفاده از آنتي بادي نستين (Nestin) و آنتي بادي بتا تري توبولين (b III Tubulin) با تکنيک ايمونوسيتوشيمي بررسي شدند، مقايسه يافته ها با استفاده از آزمون تي انجام گرديد، و P<0.05 سطح معني دار اختلاف ها تلقي شد.
يافته ها: در اين پژوهش مارکر نستين در ناحيهBulge  طي هفته اول به وضوح بيان شد، و پس از مدت ۲ هفته هم زمان با روند تمايز سلول هاي بنيادي به سلول هاي عصبي نورون، بيان آنتي بادي بتا تري توبولين در سلول هاي عصبي مشاهده گرديد. Silibinin در غلظت ۱ ميکروگرم بر ميلي ليتر بر روي سلول هاي بنيادي کاملا اثر سمي داشت و رشد سلول ها را در همان هفته اول متوقف نمود. حداکثر تمايز در غلظت ۰٫۵ ميکروگرم بر ميلي ليتر به طور معني دار مشاهده گرديد (P<0.05). اثرات افزايش در روند تمايز با افزايش مقدار Silibinin کاهش يافت. در غلظت هاي مختلف Silibinin همراه نوروتروفين (NT3) 3، افزايش روند تمايز در سلول هاي بنيادي ديده شد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين تحقيق، Silibinin در غلظت هاي ۱ ميکروگرم بر ميلي ليتر و بالاتر از آن اثري کاملا سمي بر روند رشد و تمايز سلول هاي بنيادي فوليکول دارد، و در غلظت هاي کمتر از ۰٫۱ ميکروگرم بر ميلي ليتر، اثر معني داري در تکثير و تمايز سلول هاي بنيادي ايجاد نمي کند، در صورتي که Silibinin در غلظت ۰٫۵ ميکروگرم بر ميلي ليتر مي تواند اثر معني داري بر روند تمايز سلول هاي بنيادي فوليکول مو به نورون ها داشته باشد، که نشان دهنده نقش نوروتروفيک اين دارو است.