مقاله بررسي اثر نور بر تکوين جنين هاي مرحله قبل از لانه گزيني موش در محيط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نور بر تکوين جنين هاي مرحله قبل از لانه گزيني موش در محيط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر نور
مقاله جنين هاي مرحله قبل از لانه گزيني
مقاله جنين موش
مقاله بلاستوسيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي سوادكوهي سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پورملك شاه عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل نژادمقدم امير
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: طي فرآيند و مراحل اجراي روش هاي مختلف کمک به باروري، جنين ها طي دوره هاي زماني متوالي، در معرض نور آزمايشگاه و نيز نور ميکروسکوپ قرار مي گيرند. هدف از انجام اين تحقيق، مطالعه تاثير نوربا شدتي تقريبا برابر با نور ميکروسکوپ بر تکوين جنين هاي مرحله قبل از لانه گزيني در شرايط آزمايشگاه مي باشد.
مواد و روش ها: جنين هاي ۲ سلولي موش هايNMRI ،۴۸  ساعت بعد از تزريق HCG از بدن حيوانات حامله خارج شد. پس از شستشو و جمع آوري در قطرات محيط کشت جنين ها بطور تصادفي به سه گروه تجربي و يک گروه شاهد قرار گرفتند. در گروه هاي تجربي، ۲۱۵ (گروه B)، ۲۲۲ (گروهC ) و ۲۲۹ (گروهC ) جنين ۲ سلولي به ترتيب ۵، ۱۵ و ۳۰ دقيقه در شرايط دمايي ۳۷ درجه سانتيگراد، در معرض نور فلورسانس با شدت ۸۰۰ لوکس قرار گرفته و سپس براي کشت نهايي به انکوباتور CO2 انتقال مي يافتند. جنين هاي گروه شاهد، ۲۱۵ جنين (گروهA ) به همراه ۳ گروه ديگر، به مدت ۳۰ دقيقه روي هات پليت با دماي ۳۷ درجه سانتيگراد قرار داشتند ولي، ظرف کشت مربوطه با پوششي از ورقه آلومينيوم پوشيده شده بود تا نوري به آن نتابد. ميانگين نسبت جنين هايي که به مرحله بلاستوسيست رسيدند، همچنين، ميزان دژنراسيون جنين ها، پس از ۷۲ و ۹۶ ساعت کشت شاخص هاي کمي مورد بررسي جهت تعيين تاثير نور بودند.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که درصد تکوين جنين ها به مرحله بلاستوسيست، در گروه هايي که در معرض نور قرار گرفته بودند به ترتيب، ۶۱٫۶، ۵۲٫۵ و ۶۵٫۱ درصد و در گروه کنترل ۶۱ درصد بود. بهر حال اختلاف معني داري آماري بين دو گروه آزمايش و کنترل وجود نداشت. همچنين، درصد جنين هاي دژنره شده در گروه هاي در معرض نور قرار گرفته با گروه کنترل اختلاف معني داري نشان نداد.
استنتاج: نور فلورسانس سفيد با شدت ۸۰۰ لوکس براي مدت زمان کمتر از ۳۰ دقيقه، اثر قابل توجهي بر تکوين جنين هاي موش نداشته است.