مقاله بررسي اثر نوع شبکه ساز در پليمرشدن رسوبي آکريليک اسيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نوع شبکه ساز در پليمرشدن رسوبي آکريليک اسيد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليمرشدن رسوبي
مقاله پلي آکريليک اسيد
مقاله پلي اتيلن گليکول دي متاکريلات
مقاله متيلن بيس آکريل آميد
مقاله رئولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مرندي غلام
جناب آقای / سرکار خانم: بوهندي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ظهوريان مهر محمدجلال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، دو نوع پلي آکريليک اسيد شبکه اي شده با دو نوع شبکه ساز به روش پليمرشدن رسوبي تهيه شد. براي تهيه پليمر از يک شبکه ساز بلند زنجير (پلي اتيلن گليکول دي متاکريلات،(PEGDMA-330  و يک شبکه ساز کوچک مولکول (متيلن بيس آکريل آميد،(MBA  استفاده شد و مقايسه بين اين دو شبکه ساز و اثر آنها روي خواص تورمي، مقدار غلظت دهندگي، رفتار گرمايي و رئولوژيکي بررسي شد. مقدار ژل به دست آمده براي پليمر سنتز شده با شبکه ساز MBA بيشتر بود. نمونه سنتز شده با شبکه ساز بلند زنجير افزايش ظرفيت جذب حلال را نشان مي دهد. اين مطالب بيشتر بودن مقدار گرانروي را براي پلیمر سنتز شده با شبکه سازPEGDMA-330  تاييد مي کند. Mc محاسبه شده با استفاده از معادله فلوري-رنر و نظريه کشساني-کشساني نشان مي دهد که MBA واکنش پذيري بيشتري داشته است. دماي انتقال شيشه اي براي پليمرتهيه شده باPEGDMA-330  بيشتر و بر خلاف انتظار Tg نمونه سنتز شده با شبکه ساز کوچک مولکول نسبت به پليمر خطي کمتر است. بررسي هاي رئولوژيکي افزايش گرانروي و افزايش نسبي مدول ذخيره بر حسب بسامد را براي پليمر سنتز شده با شبکه ساز بلند زنجير نشان مي دهد. گرانروي ظاهري و گرانروي ناشي از رئولوژي نشان مي دهد، شبکه ساز بلند زنجير از نظر غلظت دهندگي بهتر است.