مقاله بررسي اثر نوع و مدت آفتابدهي بر درصد جوانه زني چهار گونه علف هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نوع و مدت آفتابدهي بر درصد جوانه زني چهار گونه علف هرز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابدهي
مقاله رطوبت خاک
مقاله بانک بذر
مقاله سولاريزاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي كلات سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صدرآبادي حقيقي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر آفتابدهي بر کنترل علف هرز در منطقه درگز آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب بلوک کامل تصادفي با ۴ تکرار در تابستان ۱۳۸۷ در يک مزرعه آيش انجام شد. فاکتورها شامل، مدت آفتابدهي که داراي ۴ سطح ۰، ۲، ۴ و ۶ هفته آفتابدهي و رطوبت خاک در دو سطح خشک و مرطوب بودند. قبل از اجراي آزمايش و همچنين بلافاصله بعد از اعمال تيمار از بانک بذر خاک در دو عمق ۰ – ۱۰ و ۱۰ – ۲۰ سانتيمتر خاک نمونه گيري انجام شد و درصد جوانه زني گونه هاي موجود تعيين گرديد. نتايج نشان داد که درصد جوانه زني در عمق ۱۰ سانتي متر خاک تحت تاثير رطوبت و آفتابدهي و اثر متقابل آنها قرار گرفت اما در عمق ۲۰ سانتيمتر فقط مدت آفتابدهي بر درصد جوانه زني بذور موثر بود. درصد جوانه زني در خاک مرطوب کمتر از خاک خشک بود. درصد جوانه زني بذور با افزايش مدت آفتابدهي کاهش يافت به طوري که در ۶ هفته بيشترين کاهش درصد جوانه زني مشاهده شد. کاهش درصد جوانه زني در آفتابدهي خاک مرطوب در همه تيمارهاي آفتابدهي بيشتر از خاک خشک بود و با افزايش مدت آفتابدهي اين کاهش بيشتر مي شد. در مجموع آفتابدهي با خاک مرطوب به مدت ۶ هفته بهترين تيمار براي کنترل علف هاي هرز سلمه تره، خرفه، تاج خروس ريشه قرمز و خردل وحشي بود و بعد از شاهد، ۲ هفته آفتابدهي در خاک خشک بدترين تيمار کنترل علف هرز بود.