مقاله بررسي اثر نوع پايه و کلريد سديم بر غلظت يونهاي سديم، پتاسيم و کلر در شاخساره نارنگي کينو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۲ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نوع پايه و کلريد سديم بر غلظت يونهاي سديم، پتاسيم و کلر در شاخساره نارنگي کينو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله نارنگي کينو
مقاله پايه مرکبات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي جهرمي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده خانكهداني حامد
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي نيا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي اثر نوع پايه و کلريد سديم بر غلظت سديم، پتاسيم و كلر در شاخساره نارنگي کينو پيوند شده روي چهار پايه مركبات شامل بكرايي (ليموشيرين نارنگي) ليموآب، ولكامريانا و نارنج به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در چهار تكرار در گلخانه به اجرا در آمد. بر اساس نتايج، نوع پايه تاثير زيادي بر غلظت يون ها داشت. غلظت يون هاي پتاسيم، سديم و كلر در تيمار شاهد و سايرسطوح شوري با هم تفاوت معني دار داشت. شوري غلظت سديم و كلر را در ريشه و شاخساره افزايش داد ولي ميزان افزايش بسته به نوع پايه متفاوت بود. كمترين غلظت كلر و سديم در شاخساره پيوندك روي پايه ليموآب وجود داشت. بر اثر شوري غلظت پتاسيم در شاخساره پيوندك روي پايه بکرايي کاهش و روي ساير پايه ها افزايش يافت. بر اساس نتايج ليموآب و تا حدودي بکرائي از توان خوبي در القاي تحمل به شوري در نارنگي کينو برخوردار بودند.