مقاله بررسي اثر نگهدارندگي اسانس دارچين و درجه حرارت نگهداري بر روي ميزان رشد E. coli O157:H7 در همبرگر با استفاده ازتکنولوژي ترکيبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نگهدارندگي اسانس دارچين و درجه حرارت نگهداري بر روي ميزان رشد E. coli O157:H7 در همبرگر با استفاده ازتکنولوژي ترکيبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس دارچين
مقاله همبرگر
مقاله E .coli O157:H7

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نگين
جناب آقای / سرکار خانم: توريان فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: ركني نوردهر
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: ميثاقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش بار ميکروبي، يکي از روش ها نگهداري مواد غذايي است که امروزه با افزودن مواد نگهدارنده قابل انجام است. جهت کاربردي کردن مصرف اسانس هاي گياهي به عنوان نگهدارنده در مواد غذايي و مطالعه اثر ضد ميکروبي آنها، استفاده از مدل هاي آزمايشگاهي و سپس مواد غذايي مايع و جامد لازم مي باشد. بنابراين براي رسيدن به اين هدف، مطالعه بررسي رشد باکتري E. coli O157:H7 در همبرگر متاثر از غلظتهاي مختلف اسانس دارچين (صفر، ۰٫۰۰۵، ۰٫۰۱۵ و ۰٫۰۳ درصد) در درجه حرارتهاي ۸ و ۲۵ درجه سانتي گراد در مدت ۲۱ روز انجام شد و نتايج زير حاصل گرديد: نتايج آماري، اختلاف معني داري بين مقادير مختلف اسانس با ميزان رشد باکتري را نشان داد (P<0.01) که با افزايش غلظت اسانس، ميزان رشد باکتري در شرايط يکسان کاهش مي يابد.
همچنين اختلاف معني داري بين دماي نگهداري با لگاريتم تعداد کل باکتري نشان داده شد (P<0.01) که با کاهش دماي نگهداري، رشد باکتري نيز کاهش مي يابد با توجه به يافته ها نتيجه گيري مي شود، غلظت ۰٫۰۳ درصد اسانس دارچين در دماي ۸ درجه سانتي گراد مدت زمان ماندگاري همبرگر را افزايش مي دهد. بنابراين مي توان نتيجه گيري کرد که اسانس دارچين مي تواند به عنوان يک نگهدارنده طبيعي و ضد باکتريايي مناسب در فراورده هاي گوشتي مورد استفاده قرار گيرد.