مقاله بررسي اثر هاي مصرف نيتروژن بر بازده اسانس و عملکرد دانه توده هاي مختلف زيره سبز (.Cuminum cyminum L) در منطقه قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۴۸ تا ۳۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر هاي مصرف نيتروژن بر بازده اسانس و عملکرد دانه توده هاي مختلف زيره سبز (.Cuminum cyminum L) در منطقه قزوين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيره سبز (.Cuminum cyminum L)
مقاله توده بومي
مقاله نيتروژن
مقاله بازده اسانس
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي آبادي فراهاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: معاوني پيام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغييرات ميزان اسانس و عملکرد دانه در توده هاي مختلف زيره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت کاربرد نيتروژن در منطقه قزوين، تحقيق حاضر در سال ۱۳۸۶ در ايستگاه تحقيقات اسماعيل آباد قزوين انجام گرديد. آزمايش مزرعه اي به صورت کرتهاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با ۴ تكرار اجرا گرديد. عوامل مورد بررسي شامل عامل توده بومي مشتمل بر سه توده بومي زيره سبز سبزوار، بجنورد و اسفراين و عامل کود نيتروژنه حاوي چهار سطح با مقادير ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار بودند. نتايج نشان داد که توده هاي بومي داراي صفات معني داري با يکديگر بودند. به طوري که بيشترين عملکرد اسانس، درصد اسانس، عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن هزاردانه از توده بومي اسفراين و بيشترين عملکرد بيولوژيک از توده بومي بجنورد بدست آمدند. همچنين در رابطه با تيمار کود نيتروژنه مشاهده شد که اثر مثبت معني داري بر صفات گياهي داشته و اگرچه کاربرد ۱۲۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار بيشترين عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه و وزن هزاردانه را توليد کرد ولي بيشترين عملکرد اسانس، درصد اسانس و شاخص برداشت به ترتيب از کاربرد ۹۰، ۶۰ و ۳۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار بدست آمدند. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که انتخاب توده برتر گياهي که سازگاري مناسبي با شرايط اقليمي منطقه کشت دارد، مي تواند صفات کمي و کيفي گياه مورد نظر را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و از طرفي سبب استفاده بهينه از نهاده هاي زراعي گردد.