مقاله بررسي اثر هيدروپرايمينگ بر خصوصيات فيزيولوژيک و بيوشيميايي گلرنگ تحت تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر هيدروپرايمينگ بر خصوصيات فيزيولوژيک و بيوشيميايي گلرنگ تحت تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروپرايمينگ
مقاله خشکي
مقاله فتوسنتز
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله پرولين
مقاله پروتئين.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي انسيه
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو خورشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گلرنگ از جمله گياهان دانه روغني مقاوم به خشکي در مناطق خشک و نيمه خشک است اما اين گياه در مرحله جوانه زني تا اسقرار نسبت به تنش خشکي حساس است. پرايمينگ بذر ممکن است براي افزايش مقاومت به خشکي گياهان در مرحله جوانه زني تا استقرار استفاده شود هدف از اين آزمايش بررسي اثرات سودمند بذور هيدروپرايم شده بر برخي صفات فيزيولوژيک ارقام گلرنگ تحت شرايط تنش خشکي در مزرعه است. طرح آزمايشي به صورت اسپليت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با ۳ تکرار بود. سه رقم گلرنگ (کوسه،PI  و IL111)، دو تيمار بذري (شاهد و ۶ ساعت هيدروپرايمينگ) و سه رژيم آبياري (۶۰، ۷۵ و ۹۰ درصد تخليه آب قابل دسترس گياه از خاک) استفاده شد. شاخص سطح برگ، تبادلات فتوسنتزي (A)، پرولين، مقدار کلروفيل و کاروتنوئيد و همچنين مقدار روغن و پروتئين دانه اندازه گيري شد. مقدار پرولين و پروتئين با افزايش سطوح خشکي افزايش يافت در حالي که مقدار روغن و تبادلات فتوسنتزي در سطح دوم تنش افزايش و در سطح سوم تنش کاهش يافت. شاخص سطح برگ و محتواي کاروتنوئيد نيز تحت تنش خشکي کاهش يافت. هيدروپرايمينگ مقدار شاخص سطح برگ، تبادلات فتوسنتزي، پرولين، کلروفيل، کاروتنوئيد، پروتئين و روغن را تحت شرايط تنش و بدون تنش افزايش داد. هيدروپرايمينگ به مدت ۶ ساعت خصوصيات فيزيولوژيک و بيوشيميايي بذور هيدروپرايم شده را بهبود مي بخشد و اين امر منجر به افزايش روغن و پروتئين بذور مي شود. هيدروپرايمينگ باعث رشد بهتر، حفظ سيستم گياه در برابر تنش وو افزايش مقدار روغن و پروتئين بذور مي شود.