مقاله بررسي اثر هيدروژن بر روي عملکرد کاتاليست تجاري نسل چهارم زيگلر ـ ناتا در پليمرشدن دوغابي پروپيلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر هيدروژن بر روي عملکرد کاتاليست تجاري نسل چهارم زيگلر ـ ناتا در پليمرشدن دوغابي پروپيلن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروژن
مقاله کاتاليست زيگلر – ناتا
مقاله پليمرشدن
مقاله واکنش انتقال به زنجير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سخاوت پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شكروي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نادرپور نويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اثر هيدروژن روي پليمرشدن پروپيلن با استفاده از يک کاتاليست تجاري نسل چهارم زيگلر ـ ناتا از نظر فعاليت کاتاليست، شاخص ايزوتاکتيسيتي، شاخص جريان مذاب و دماي ذوب پليمرهاي به دست آمده، بررسي مي شود. براي تحليل مورفولوژي از دانسيته توده، توزيع اندازه ذره ها و عکس هاي SEM ذره هاي پليمر استفاده شده است. بر اساس نتيجه هاي به دست آمده، افزايش هيدروژن به محيط پليمرشدن، فعاليت کاتاليست و شاخص ايزوتاکتيسيتي را تا يک حد مقدار بيشينه افزايش و سپس کاهش مي دهد. دماي ذوب پليمرهاي به دست آمده نيز همين روند را نشان مي دهد. همچنين، افزايش هيدروژن موجب افزايش شاخص جريان مذاب شده است، که نشان دهنده کاهش وزن مولکولي پليمرها و عملکرد مناسب هيدروژن در واکنش انتقال زنجير است. حضور هيدروژن منجر به افزايش درصد ذره هاي درشت تر پليمري شده است. نمودارهاي توزيع اندازه ذره هاي کاتاليست و پليمر وقوع پديده تکرار را تاييد مي کنند. تصويرهاي SEM، تشکيل ساختار هسته ـ پوسته را در همه پودرهاي پليمري به دست آمده نشان مي دهد. افزايش سرعت پليمرشدن در حضور هيدروژن منجر به بهبود مورفولوژي ذره هاي پليمر شده است.