مقاله بررسي اثر هيپرونتيلاسيون بر جريان خون شريان مغزي مياني مبتلايان به ميگرن بدون اورا و گروه شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر هيپرونتيلاسيون بر جريان خون شريان مغزي مياني مبتلايان به ميگرن بدون اورا و گروه شاهد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميگرن بدون اورا
مقاله سونوگرافي داپلر
مقاله هيپرونتيلاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره گوزلي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري فخري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سونوگرافي داپلر بشكل گسترده اي جهت ارزيابي سرعت جريان خون در شريانهاي داخل مغزي و واكنش عروق مغزي نسبت به محركهاي مختلف به كار گرفته مي شود. هدف از اين مطالعه تعيين اثر هيپرونتيلاسيون بر جريان خون شريان مغزي مياني مبتلايان به ميگرن بدون اورا و گروه شاهد آنان توسط transcranial Doppler sonography  بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۳۰ بيمار با ميانگين سني ۳۵ سال كه مبتلا به ميگرن بدون اورا بودند و در فاز بدون حمله قرار داشتند، با گروه شاهد كه همگي افراد سالم در همان محدوده سني بوده و به لحاظ جنسي همسان شده بودند، از نظر شاخصهاي
reactivity درشريان مغزي مياني راست و چپ، يكبار در حالت استراحت و بار ديگر پس از انجام هيپرونتيلاسيون مقايسه شدند. هر دو گروه ۴۸ ساعت قبل از آزمون هيچ دارويي مصرف نكردند و هيچ بيماري عروقي نداشتند.
يافته ها: از ۳۰ بيمار و ۳۰ فرد شاهد مورد مطالعه ۱۱ نفر مرد و ۱۹ نفر زن بودند. پس از انجام هيپرونتيلاسيون توسط هر دو گروه و محاسبه شاخصهاي reactivity توسط دستگاه TCD، pulse index  در شريان مغزي مياني سمت راست در مبتلايان به ميگرن بدون اورا بيشتر از گروه شاهد بود. ساير شاخصهاي reactivity در دو گروه شاهد و بيمار يكسان بودند.
نتيجه گيري: با توجه به اينكه PI در پاسخ به هيپرونتيلاسيون در شريان مغزي مياني سمت راست مبتلايان به ميگرن بدون اورا در محدوده بالاتري نسبت به گروه شاهد قرار داشت، به منظور بررسي اثر احتمالي هيپرونتيلاسيون بر واكنش عروق مغزي مبتلايان به ميگرن بدون اورا مطالعات تكميلي و با استفاده از نمونه هاي بيشتر پيشنهاد مي شود.