مقاله بررسي اثر هيپوترمي موضعي دهان در پيشگيري يا کاهش علايم موکوزيت ناشي از شيمي درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۴۶ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر هيپوترمي موضعي دهان در پيشگيري يا کاهش علايم موکوزيت ناشي از شيمي درماني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوترمي
مقاله موکوزيت
مقاله شيمي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري جميله بيگم
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: هژير صالحه
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از داروهاي کموتراپي در برخي موارد با ايجاد موکوزيت در دهان همراه است. در مطالعه حاضر انقباض عروقي ناشي از سرد کردن دهان با استفاده از قطعات کوچک يخ در پيشگيري از بروز موکوزيت و يا کاهش شدت آن ارزيابي شده است.
مواد و روشها: در اين کارآزمايي باليني نيمه تجربي، ۱۰۰ بيمار مبتلا به سرطانهاي Solid در قسمت هاي مختلف بدن مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه گيري به صورت غير تصادفي ساده انجام شده و ۱۴ بيمار مبتلا به موکوزيت دهاني در ۳ سيکل متوالي مورد بررسي قرار گرفتند و شدت موکوزيت بر اساس قضاوت بيمار و سيستم WHO در آنها تعيين گرديد. اطلاعات با نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۴ تحليل شده و با توجه به ماهيت رتبه اي موکوزيت از مقايسه ميانگين شدت؛ ضريب گاما آزمون فريدمن و p value استفاده گرديد. مقادير p کمتر از %۵ از لحاظ آماري معني دار دانسته شد.
يافته ها: از ۱۰۰ بيمار مبتلا به شدت هاي مختلف موکوزيت دهاني گشتند. مقايسه ميانگين شدت موکوزيت در سيکل اول و دوم نشان داد که شدت موکوزيت به صورت معني داري در سيکل دوم کاهش يافته است (P<0.01). اما بر اساس ضريب گاما سرد کردن دهان در %۵ موارد بي تاثير بوده است. ضريب گاما برابر يک نشان دهنده اين واقعيت است شدت موکوزيت در سيکل سوم درمان بدون استفاده از يخ مشابه شدت آن در سيکل دوم مي باشد.
نتيجه گيري: برخلاف گزارشات منتشر شده؛ سرد کردن دهان با استفاده از يخ تاثيري در جلوگيري يا کاهش شدت موکوزيت ناشي از شيمي درماني ندارد.