مقاله بررسي اثر هگزامتيلن تترآمين در کاهش آسيب سلولي بافت ريه موش هاي صحرايي آلوده به سولفور موستارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۸۶ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر هگزامتيلن تترآمين در کاهش آسيب سلولي بافت ريه موش هاي صحرايي آلوده به سولفور موستارد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفور موستارد
مقاله بافت ريه
مقاله هگزامتيلن تترآمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدرايي سيدهمايون
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشفيعي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صابري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مهنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي ميزان اثر بخشي داروي فوق الذکر در جلوگيري از آسيب هاي بافت ريه ناشي از HD در محيطIn vivo .
مواد و روش ها: در اين تحقيق از تعداد ۲۰ سر موش صحرايي نر بالغ نژاد Albino wistar به وزن ۲۰۰±۲۰ گرم استفاده شد. موش ها به صورت تصادفي به ۴ گروه ۵ تايي شامل گروه نرمال سالين Normal Saline (NS)، گروه دارويHMT  به تنهايي، گروه HD با دوز ۰٫۲۵ درصد و گروه درمان با HMT تقسيم شد NS و محلول HD به صورت داخل تراشه اي در گروه هاي مربوط تزريق شد. گروه هاي فقط دارو و درمان با HMTبه مدت ۱۴ روز دارو را به صورت داخل صفاقي دريافت کردند. در پايان آزمايش حيوانات کشته شده و قسمتي از بافت ريه تثبيت شد. پردازش بافتي براي مطالعه ميزان التهاب و مرگ سلولي در بافت ريه به وسيله رنگ آميزي هاي هماتوکسيلين – ائوزين و TUNEL انجام شد. در ضمن ميزان فعاليت آنزيم کاتالاز (CAT) در پلاسما نيز اندازه گيري شد.
يافته ها: بررسي نتايج حاصل هيچ گونه اختلاف معني داري را بين دو گروه NS و فقط HMT در خصوص پارامترهاي ارزيابي شده نشان نداد. نتايج هيستوپاتولوژي ادم ريوي نشان داد که در گروه HD ميزان ادم ريوي به شدت افزايش يافته است. در حالي که داروي HMT توانست از افزايش ادم ريوي جلوگيري کند. نتايج بررسي آنزيمي نشان دهنده افزايش معني دار فعاليت آنزيم CAT گروه HD نسبت به گروه NS است. داروي HMT در گروه درماني از افزايش فعاليت اين آنزيم نسبت به گروه HD جلوگيري کرد. نتايج بررسي درصد سلول هاي آپوپتوتيک يا Apoptotic Index (AI)  نشان داد که HD سبب افزايش معني دار AI در گروه HD در مقايسه با گروه NS مي شود. همچنين داروي HMT  به شکل معني داري از بروز مرگ سلولي پارانشيم ريه در مقايسه با گروه HD ممانعت کرد.
نتيجه گيري: هگزامتيلن تترآمين از التهاب و مرگ سلولي ديواره آلوئولي بافت ريه پس از مواجهه ريه با سولفور موستارد کاسته و از افزايش فعاليت آنزيم کاتالاز در پلاسما نيز جلوگيري مي کند.