مقاله بررسي اثر ويژگي هاي خاك و عوامل فيزيوگرافي بر توزيع جوامع گياهي (مطالعه موردي: مراتع ييلاقي بهرستاق هراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۲۶۲ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ويژگي هاي خاك و عوامل فيزيوگرافي بر توزيع جوامع گياهي (مطالعه موردي: مراتع ييلاقي بهرستاق هراز)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله تجزيه چندمتغيره
مقاله جوامع گياهي
مقاله مراتع بهرستاق
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسن نژاداندواري مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: شكري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زالي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف نهايي اکولوژيست ها حفظ ثبات اکوسيستم هاست. اين مهم جز با حفظ تنوع بيولوژيک ميسر نمي شود. جوامع گياهي به عنوان توليدکنندگان اوليه، حافظان تنوع بيولوژيک زيستگاه هاي طبيعي هستند. در نتيجه به منظور مديريت اکوسيستم و ارزيابي تنوع زيستي در مقياس وسيع، انجام مطالعات در قسمت پراکنش جوامع گياهي کاملا ضروري به نظر مي رسد. تحقيق حاضر در مراتع ييلاقي بهرستاق از توابع شهرستان آمل و در بخشي از حوزه آبخيز هراز استان مازندران انجام شد. از پوشش گياهي در واحدهاي همگن و به روش تصادفي سيستماتيک نمونه برداري شد. در مجموع ۱۴۰ پلات يک متر مربعي در منطقه مستقر شد. در هر واحد کاري همگن ۱ تا ۳ نمونه خاک برداشت و خصوصيات پستي و بلندي ثبت شد. با استفاده از روش تجزيه خوشه اي پلات هايي که ترکيب گونه اي مشابهي داشتند، در يک زيراجتماع قرار گرفتند. در مجموع پوشش گياهي منطقه به ۹ زيراجتماع تفکيک شد. نتايج حاصل از روش هاي تجزيه چندمتغيره، بيانگر وجود ارتباط معني دار بين عوامل محيطي (خاکي و توپوگرافي) و جوامع گياهي است. عوامل خاک و توپوگرافي حدود ۳۰ درصد از تغييرات پوشش گياهي را در بردارند. همچنين نتايج نشان داد که نقش عوامل خاکي بيشتر از توپوگرافي است.