مقاله بررسي اثر پارامترهاي هندسي بر زاويه پيچش مقطع در شکل دهي غلتکي مقطع کانال نامتقارن، با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پارامترهاي هندسي بر زاويه پيچش مقطع در شکل دهي غلتکي مقطع کانال نامتقارن، با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل دهي غلتکي سرد
مقاله مقطع کانال نامتقارن
مقاله زاويه پيچش مقطع
مقاله شبيه سازي اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني تهراني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك فروز مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکل دهي غلتکي سرد فرآيندي است که در آن نوار ورق در حالت سرد با عبور پيوسته از بين مجموعه غلتک هاي دوار، بدون تغيير محسوس در ضخامت، به يک پروفيل با مقطع دلخواه شکل داده مي شود. با توجه به نياز به توليد قطعاتي با مقطع کانال نامتقارن، در اين مقاله اثر پارامترهاي هندسي بر زاويه پيچش مقطع در شکل دهي کانال نامتقارن بررسي مي شود. منظور از عدم تقارن در اين مقاله، تفاوت عرض بال هاي کانال است. براي اين کار و با توجه به عدم وجود سابقه پژوهشي درباره کانال نامتقارن، يک فرايند نمونه شکل دهي کانال متقارن انتخاب شده است. ابتدا با شبيه سازي اجزاي محدود اين فرايند و مقايسه توزيع کرنش طولي در نزديکي لبه بال با کرنش هاي تجربي، اعتبار نتايج شبيه سازي نشان داده شده است. سپس با تکرار شبيه سازي اجزاي محدود براي مقطعي مشابه و با عرض بال هاي متفاوت و تغيير پارامترهاي هندسي مانند تفاوت عرض بال ها، ضخامت ورق و زاويه پروفيل، اثر اين پارامترها بر زاويه پيچش مقطع بررسي شده است. بررسي نتايج شبيه سازي ها نشان مي دهد که زاويه پيچش مقطع با کاهش  زاويه پروفيل و ضخامت ورق و نيز با افزايش تفاوت عرض بال ها، افزايش مي يابد. شبيه سازي ها با استفاده از نسخه ۶٫۷ نرم افزار ABAQUS انجام شده اند.