مقاله بررسي اثر پروتئين جيره غذايي بر ميزان بهره برداري از پروتئين خالص (NPU)، نسبت بازده پروتئين (PER)، نسبت بازده غذايي (FER) و ضريب تبديل غذايي (FCR) در ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۸۲ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پروتئين جيره غذايي بر ميزان بهره برداري از پروتئين خالص (NPU)، نسبت بازده پروتئين (PER)، نسبت بازده غذايي (FER) و ضريب تبديل غذايي (FCR) در ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله (Litopenaeus vannamei)
مقاله بهره برداري از پروتئين خالص (NPU)
مقاله نسبت بازده پروتئين (PER)
مقاله نسبت بازده غذايي (FER) و ضريب تبديل غذايي (FCR)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري ساري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ساري وحيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در پژوهشكده ميگوي کشور در بوشهر در سال ۱۳۸۵ انجام شد. ۵ نوع جيره غذايي با شماره۱، ۲، ۳، ۴و ۵ با ۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰ و ۴۰ درصد پروتئين و ۳۳۰۰ کالري انرژي در کيلوگرم ساخته شد. ميگو هاي ۲ گرمي به مدت ۶۰ روز در شوري ۴۰٫۴۵-ppt پرورش داده شدند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد مطلوبترين ميزان بهره برداري از پروتئين خالص  (NPU)مربوط به جيره شماره ۱ بود كه با جيره هايي ۳، ۴ و ۵ اختلاف معني داري داشت (P<0.5) و هر چه ميزان پروتئين جيره كاهش مي يافت ميزان بهره برداري از پروتئين خالص افزايش مي يافت. نسبت بازده پروتئين(PER)  در جيره هاي مختلف با افزايش پروتئين جيره كاهش مي يافت. ميزان بازده پروتئين در جيره شماره ۱ بالاتر از ساير جيره ها بود و اختلاف معني داري با جيره هاي شماره ۳، ۴ و ۵ داشت (P>0.05). بالاترين نسبت بازده غذايي(FER)  مربوط به جيره شماره ۵ بود كه اختلاف معني داري با ساير جيره ها داشت (P>0.05). همچنين ضريب تبديل غذايي(FCR)  در جيره شماره ۵ پايين تر از ساير جيره ها و برابر ۱٫۴۰ بود كه اختلاف معني داري با ساير جيره ها داشت (P>0.05).