مقاله بررسي اثر پلاسماي غني از پلاکت بر التيام نقيصه استخوان اسفنجي ران خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پلاسماي غني از پلاکت بر التيام نقيصه استخوان اسفنجي ران خرگوش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاسماي غني از پلاکت
مقاله استخوان زايي
مقاله هيستوپاتولوژي
مقاله هيستومورفومتري
مقاله خرگوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غفور
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: کفاش الهي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پلاسماي غني از پلاکت يک فرآورده خوني اتولوگ مي باشد که حاوي مقادير فراواني از فاکتورهاي رشد بوده و به منظور تسريع در التيام نقايص به کار برده مي شود. هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي تاثير پلاسماي غني از پلاکت در التيام نقيصه ايجاد شده در استخوان اسفنجي ران خرگوش مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي روي ۱۶ سر خرگوش نر سفيد نيوزلندي انجام گرفت. خرگوش ها به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند. بعد از انجام بيهوشي عمومي، سوراخي به قطر ۴ و عمق ۵ ميليمتر توسط يک مته دندانپزشکي در قسمت مياني کنديل ران اندام حرکتي چپ ايجاد گرديد. در گروه شاهد محل نقيصه به صورت خالي رها گرديد و در گروه مورد، سوراخ ايجاد شده با پلاسماي اتولوگ غني از پلاکت پر شد. در پايان ۱ و ۲ ماه پس از جراحي، روند التيام در حيوانات هر دو گروه، مورد ارزيابي هيستوپاتولوژي قرار گرفت، همچنين، ارزيابي هيستومورفومتري در مقايسه با استخوان سالم اندام حرکتي مقابل، در نمونه هايي که ۲ ماه پس از جراحي جدا نشده بودند، انجام گرفت.
نتايج: در گروه شاهد، پس از گذشت ۱ ماه از جراحي، محل نقيصه توسط بافت همبند و لخته خوني پر شده بود.
پس از گذشت ۲ ماه، فعاليت استخوان سازي کم به همراه مقداري استئوبلاست قابل مشاهده بود. در گروه مورد، ۱ ماه پس از جراحي، استئوبلاست فراوان و عروق خوني جديد در محل نقيصه استخوان ديده مي شد و با گذشت ۲ ماه، مقادير فراوان ترابکول هاي جوان متراکم استخواني ديده مي-شد. ارزيابي نتايج هيستومورفومتري نشان دهنده معني دار بودن تغييرات مابين گروه شاهد و گروه مورد مي باشد (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان مي دهد که پلاسماي غني از پلاکت باعث تسريع در روند التيام استخوان مي شود و با خصوصيات استخوان‌سازي و القاي استخواني مي‌تواند در شکستگي ها مورد استفاده قرار گيرد.