مقاله بررسي اثر پودر دانه كتان بر گرگرفتگي زنان حول و حوش يائسگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پودر دانه كتان بر گرگرفتگي زنان حول و حوش يائسگي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه كتان
مقاله گرگرفتگي
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغداري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: امامي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گرگرفتگي وازوموتور يكي از شايعترين مشكلات زنان حول و حوش يائسگي است و امروزه هورمون درماني، استاندارد طلايي درمان آن است؛ اما مطالعات حتي در مصرف کوتاه مدت آن مخاطرات جدي را گزارش کرده اند. اخيرا تمايل به استفاده از منابع گياهي، جهت درمان گرگرفتگي افزايش يافته است. دانه كتان منبعي غني از ليگنان ها مي باشد و زنان تمايل زيادي به مصرف آن دارند؛ با اين حال پژوهش ها در زمينه تاثير دانه كتان نسبتا كم است. اين مطالعه با هدف كلي تعيين اثر پودر دانه كتان بر گرگرفتگي وازوموتور زنان حول و حوش يائسگي انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه دو سوكور و متقاطع، ۶۲ زن حداقل ۴۱ ساله با حداقل ۵ مرتبه گرگرفتگي روزانه متوسط تا شديد و واجد شرايط مطالعه، در دو گروه ۳۱ نفري تخصيص تصادفي شدند. مداخله شامل دو مرحله ۶ هفته اي (دوره پاکسازي؛ ۲ هفته) و مصرف روزانه ۴۰ گرم پودر دانه كتان يا دارونما طي دو نوبت بود. آزمودني ها طي مدت مطالعه فرم هاي ثبت روزانه گرگرفتگي و تعريقهاي شبانه را تکميل مي کردند. ميانگين هفتگي هر متغير به طور جداگانه و با تقسيم مجموع آن طي يك هفته بر تعداد روزهايي از همان هفته كه فرم تكميل شده بود، محاسبه مي شد. نتايج بر اساس متوسط تغيرات ميانگين هر متغير طي مدت مداخله در مقايسه با ابتداي مطالعه، ارزيابي مي شد. داده ها با آزمون تي زوجي، ويلکاکسون، آنوا و تحليل واريانس اندازه هاي تكراري با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۵) تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که با مصرف پودر دانه كتان، شدت و مدت گرگرفتگيهاي روزانه، شدت تعريق هاي شبانه و نمره اختلال در خواب در مقايسه با دارونما كاهش بيشتري داشت (به ترتيب (p=0.009، p=0.045، p=0.005و(p=0.028  ولي از نظر دفعات گرگرفتگي روزانه و تعريق هاي شبانه تفاوت آماري معني دارنشد. با اين حال با مصرف پودر دانه كتان، ميانگين دفعات گرگرفتگي روزانه افرادي كه در ابتداي مطالعه داراي ۷-۵ مرتبه گرگرفتگي روزانه بودند و نيز دفعات تعريق شبانه آنان كمتر يا مساوي ۲ مرتبه بود نسبت به دارونما،کاهش آماري معني داري نشان داد (p=0.001).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر، مصرف پودر دانه كتان به مدت ۶ هفته، مي تواند در کاهش علايم وازوموتور، بويژه در بيماران با علايم وازوموتور متوسط نسبت به آنان که علايم بيشتر و شديدتري دارند، سودمند باشد.