مقاله بررسي اثر پودر سياه دانه بر افزايش بيگانه خواري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پودر سياه دانه بر افزايش بيگانه خواري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيگانه خواري
مقاله سياه دانه
مقاله مونونوکلئرهاي خون محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دليرژ نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اطهاري سيدشمس الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اکثر عفونت ها و بيماري ها، براي بهبود بيماري و کاهش شدت آن، تحريک و افزايش قدرت دفاعي سيستم ايمني ضروري مي باشد. سياه دانه گياهي است که براي درمان تعداد زيادي از بيماري ها استفاده شده است. در اين تحقيق براي بررسي اثر آن بر روي تقويت بيگانه خواري مونوسيت ها مورد استفاده قرار گرفت تا کاربرد و مکانيسم استفاده از اين گياه براي تقويت بيگانه خواري سلول هاي اصلي سيستم ايمني ذاتي بدن مشخص گردد.
روش تحقيق: بدين منظور ۲۱ قطعه خوکچه هندي نر در طول ۳ هفته و در سه گروه شاهد بدون دريافت سياه دانه، تيمار با دوز ۶٫۲۵ درصد خوراکي و تيمار با دوز ۱۲٫۵ درصد خوراکي با پودر سياه دانه تغذيه شدند. سپس در پايان هر هفته از هر گروه خون گيري به عمل آمده و سلول هاي تک هسته اي خون محيطي از خون هپارينه به روش فايکول هاي پک جدا شده و سه آزمون احياي نيتروبلوتترازوليوم، فاگوسيتوز با مخمر و فاگوسيتوز با لاتکس بيد فلوئوروسانس بر روي آن انجام گرفت.
يافته ها: نتايج به دست آمده از آزمايش هاي مذکور نشان دهنده افزايش معني داري در بيگانه خواري مونوسيت ها بود (p<0.05).
نتيجه گيري: استفاده از سياه دانه همراه با غذا موجب افزايش بيگانه خواري تک هسته اي ها گرديده و فعاليت بيگانه خواري آن ها را براي بلع مواد و ذرات خارجي و پاتوژن ها افزايش مي دهد. بنابراين از اين ماده مي توان براي مقابله با پاتوژن ها از طريق فعال سازي مسير مونوسيت – ماکروفاژ که رابط سيستم ايمني ذاتي و آداپتيو مي باشد، بهره برد.