مقاله بررسي اثر پوشش جنگلي در حفظ آب و کاهش رواناب با استفاده از شبيه سازي بارش – رواناب (مطالعه موردي: حوضه آبخيز بازيافت، استان چهارمحال و بختياري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۵۲ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پوشش جنگلي در حفظ آب و کاهش رواناب با استفاده از شبيه سازي بارش – رواناب (مطالعه موردي: حوضه آبخيز بازيافت، استان چهارمحال و بختياري)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رواناب
مقاله شماره منحني
مقاله پوشش جنگلي
مقاله زمان تاخير
مقاله زمان تمرکز
مقاله بازيافت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي سيگارودي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خوش صولت سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفظ و نگهداشت آب و جلوگيري از هدررفت آن، از مهمترين کارکردهاي اکوسيستم هاي جنگلي است که به سبب كاهش حوادثي مانند سيل و خشکسالي، جايگاه مهمي در تامين رفاه و نيازهاي بشر دارد. به منظور بررسي تاثير پوشش جنگلي بر کاهش رواناب، ابتدا نقشه واحدهاي همگن بر اساس كاربري، پوشش گياهي و گروه هاي هيدرولوژيك تهيه و در هر واحد شماره منحني تعيين گرديد. سپس مشخصه هاي زمان تاخير و زمان تمركز حوضه محاسبه و بعد اطلاعات محاسبه شده وارد مدل HEC-HMS 3.0.1 گرديده و مدل براي شش رويداد بارش اجرا شد. براي نشان دادن اثر پوشش جنگلي بر رواناب، چهار سناريو براي آينده حوضه پيش بيني شد و مدل براي هر سناريو مجددا اجرا گرديد. نتايج نشان داد كه با افزايش سطح جنگلها در منطقه (سناريو يك)، مقادير مربوط به تلفات اوليه و زمان تاخير حوضه افزايش و شماره منحني متوسط وزني حوضه كاهش و به دنبال آن دبي پيك سيلاب كاهش مي يابد كه نشان دهنده تاثير پوشش درختي در جلوگيري از هدررفت آب و نگهداري آن در خاك است. همچنين با افزايش سطح جنگلهاي منطقه، به طور متوسط در هر واقعه سيل، ۲٫۷ ميليون مترمكعب آب به جاي هرز رفتن، در خاك نفوذ مي كند.