مقاله بررسي اثر پوشش دار کردن بذر بر جوانه زني گونه مرتعي sanguisorba minor در شرايط مختلف تنش خشکي و عمق کاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۴۸۹ تا ۴۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پوشش دار کردن بذر بر جوانه زني گونه مرتعي sanguisorba minor در شرايط مختلف تنش خشکي و عمق کاشت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش بذر
مقاله رطوبت خاک
مقاله عمق کاشت
مقاله درصد جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مداح‌ عارفي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اميري قوام الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعمال شيوه هاي تقويت کننده جوانه زني بذر به منظور حذف يا کاهش اثرهاي تنش هاي محيطي و افزايش سرعت و توان استقرار گياهان مرتعي از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است. اين تحقيق به منظور شناخت اثر شيوه هاي مختلف پوشش دار کردن بذر بر درصد جوانه زني گونه مرتعي توت روباهي در شرايط تنش خشکي و عمق مختلف کاشت انجام شد. اين طرح به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار به اجرا درآمد. تيمار درصد رطوبت خاک (تنش خشکي) در سه سطح %۹، %۱۴ و %۲۱ وزن خاک خشک، تيمار عمق کاشت در دو سطح سه برابر قطر بذر و کشت در سطح و تيمار ماده پوشش دهنده در چهار سطح شاهد بدون پوشش (NC)، ماده با پايه آلي (OC)، ماده با پايه هيدروژل (HC) و ماده با پايه معدني (CC) استفاده گرديد. در طول مدت آزمون صفت درصد جوانه زني مورد ارزيابي و اندازه گيري قرار گرفت. نتايج اثرهاي تيمارهاي اصلي نشان داد که اثر هر سه نوع ماده پوشش دهنده، صرف نظر از نوع پوشش بر روي صفت مورد اندازه گيري نسبت به تيمار شاهد، در سطح %۱ معني دار (p<0.01) است. اثرهاي متقابل سه گانه درصد رطوبت خاک، عمق کاشت و نوع ماده پوشش دهنده مبين آن است که در سطوح رطوبتي %۹، %۱۴ و %۲۱ و عمق کاشت سطحي، همواره درصد جوانه زني در همه تيمارهاي پوشش دهنده نسبت به تيمار شاهد (NC) بطور معني داري(p<0.01)  بيشتر بوده است. به نحوي که در تيمار شاهد با %۹ رطوبت خاک و کشت سطحي اساسا جوانه زني انجام نشده است. به طوري که در تيمار شاهد و رطوبت خاک %۱۴، فقط حدود۲۰  درصد جوانه زني مشاهده گرديد، که نسبت به تيمار قبلي در رتبه دوم به لحاظ پايين ترين سطح درصد جوانه زني قرار داشت. در تيمار عمق کاشت سه برابر قطر بذر و رطوبت خاک %۲۱، تفاوت معني داري به لحاظ درصد جوانه زني بين تيمار شاهد (NC) و تيمارهاي پوشش دهنده بذر ملاحظه نگرديد.