مقاله بررسي اثر پيش تيمار پرتو فرا بنفش C بر جوانه زني بذر و برخي از پارامترهاي بيوشيميايي دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پيش تيمار پرتو فرا بنفش C بر جوانه زني بذر و برخي از پارامترهاي بيوشيميايي دو رقم گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش شوري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتوي فرا بنفش
مقاله تنش شوري
مقاله جوانه زني و گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نژادعليمرادي حوا
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري كلانتري خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش شوري به عنوان يک عامل محدود کننده رشد و نمو  گياهي است. پرتوي فرا بنفش نيز اثرات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي مهمي بر گياهان دارد. در اين پژوهش اثر پيش تيمار پرتو فرا بنفش C روي جوانه زني، ميانگين زمان لازم براي جوانه زني، مقدار قند، پرولين و نشت يوني اندام هوايي و ريشه در دو رقم دز و داراب گندم تحت تنش شوري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد تنش شوري درصد جوانه زني و ميانگين زمان لازم براي جوانه زني را به ترتيب کاهش و افزايش داده است در حالي که پيش تيمار با پرتو فرا بنفش C کاهش درصد جوانه زني ناشي از تنش شوري را بهبود داده است و زمان جوانه زني را کاهش داده است. تحت تنش شوري ميزان قند ريشه، پرولين و نشت يوني اندام هوايي و ريشه در هر دو رقم افزايش يافت. پيش تيمار با پرتو فرا بنفشC  اثر معني داري بر ميزان پرولين و نشت يوني داشته و اثرات منفي تنش شوري را تخفيف داد.