مقاله بررسي اثر پيش گويي کننده ميزان پلاکت در سرانجام بيماران ترومايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۴۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پيش گويي کننده ميزان پلاکت در سرانجام بيماران ترومايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاکت
مقاله پيش گويي کننده
مقاله تروما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محموديه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هنوز تاثير ميزان پلاکت در پيشگويي سرانجام تروما مشخص نيست. هدف از اين مطالعه تعيين رابطه بين ميزان شمارش پلاکتي بيماران ترومايي در بدو ورود و ميزان مرگ و مير آنها مي باشند.
روش بررسي: اين مطالعه بصورت توصيفي – تحليلي (cross – sectional) در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ بر روي بيماراني که به علت تروما به بدن (قفسه سينه و شکم) به اورژانس بيمارستان الزهرا (س) مراجعه مي کردند انجام شد. جهت تمامي بيماران آزمايشات شمارش کامل سلول هاي خون (CBC)، پلاکت خون وريدي بدو ورود و (Injury Severity Score) ISS محاسبـــه شد. بيمـــار طي مدت بستري از نظر نياز يا عدم نياز به بخش مراقبت هاي ويژه (ICU)  طبق نظر متخصص مربوطه، بروز حوادث ترومبوآمبوليک نظير (Deep Vein Thrombosis) DVT و آمبولي ريه بر اساس سونوگرافي داپلر يا CT اسکن و همچنين از نظر سرانجام تروما (وقوع مرگ و مير يا بهبودي بيمار) بررسي شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري کا دو، t-test و رگرسيون آناليز شد.
يافته ها: در اين مطالعه ۳۰۰ نفر بيمار ترومايي با ميانگين سني ۵۱/۱۷±۳۲ سال بررسي شدند، که ۷۸% اين بيماران (۲۳۷ نفر) مرد بودند. ميانگين مدت بستري بيماران به صورت معني داري با تعداد پلاکت و ISS در بدو ورود ارتباط داشت (P<0.05). ميانگين پلاکت در بيماراني که فوت کردند ۲۰۳۰۰۰±۵۷۲۳۳ و در بيماراني که بهبود يافتند ۲۳۳۲۰۸±۷۲۳۴۵ بود (P>0.05).
نتيجه گيري: پلاکت خون وريدي بدو ورود بيماران مي تواند بعنوان يک عامل پيشگويي کننده طول مدت اقامت در بيماران ترومايي مورد توجه قرار گيرد.