مقاله بررسي اثر چراي دام برتر سيب کربن و ذخيره ازت در مراتع با گونه درمنه دشتي (Artemisia sieberi) در استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۵۹۰ تا ۶۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر چراي دام برتر سيب کربن و ذخيره ازت در مراتع با گونه درمنه دشتي (Artemisia sieberi) در استان سمنان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسيب کربن٬ تثبيت ازت٬ چرا
مقاله درمنه دشتي٬ بيوماس اندام هوايي٬ بيوماس اندام زيرزميني٬ کربن خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي جعفري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيكو شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چراي دام يکي از مهمترين و متداول ترين نوع کاربري زمين در اراضي مرتعي جهان است و داراي پتانسيل بالا در تغيير ميزان ذخيره کربن در چنين اکوسيستم هايي محسوب مي شود. در اين پژوهش اثر چرا بر ميزان ترسيب کربن و تثبيت ازت در مراتع با گونه Artemisia sieberi در استان سمنان بررسي شد. بدين منظور در دو ناحيه پيغمبران و قوشه اقدام به شناسايي مناطق با گونه غالب درمنه دشتي گرديد. نمونه برداري از پوشش گياهي به روش تصادفي سيستماتيک در قالب ۴۰ پلات ۱×۱ مترمربعي و در طول ۴ ترانسکت به طول ۲۰۰ – ۱۰۰ متر انجام شد. در هر پلات درصد پوشش تاجي، تراکم٬ ابعاد هر پايه و ميزان لاشبرگ سطحي درمنه ثبت گرديد. به منظور تعيين بيوماس اندام هوايي و زيرزميني اقدام به نمونه برداري کامل از بيوماس اندام هوايي و زيرزميني گرديد. براي مطالعه خاک اقدام به حفر ۷ پروفيل در پاي بوته هاي درمنه در هر دو تيمار چرا شده و قرق گرديد. نمونه برداري در هر پرو فيل بر اساس عمق خاک و وسعت ريشه دواني از ۳ عمق ۲۵-۰، ۵۰-۲۵ و ۷۵-۵۰ سانتي متري از انجام شد. به منظور تعيين رابطه ميان خصوصيات اندام هوايي (حجم و وزن اندام هوايي) و اندام زيرزميني در هر يک از مناطق از رگرسيون خطي ساده استفاده شد. در نمونه خشک گياهي و نيز خاک درصد کربن آلي و ازت محاسبه شد. در ادامه وزن کل کربن و ازت ترسيب شده در هکتار محاسبه گرديد. مقايسه داده ها با آزمون تي استيودنت مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتايج نشان داد بيشترين ميزان کاهش کربن و ازت در بخش اندام هوايي به ترتيب با ميزان ۶۲ و ۷۴ درصد در ناحيه پيغمبران و ۵۴ و ۶۱ درصد در ناحيه قوشه رخ داده است. کاهش بيوماس اندام زيرزميني در ناحيه قوشه به ترتيب ۴۲ و ۳۲ درصد اندازه گيري شد، اما در ناحيه پيغمبران کاهش معني داري از نظر کربن بيوماس زيرزميني مشاهده نشد. نتايج بيانگر آن است که چرا قادر به تغيير ذخيره کربن و ازت خاک مي باشد، اما ميزان اين تغييرات وابسته به شدت چرا خواهد بود. هر چند که چرا موجب تغيير معني داري در ذخيره کربن خاک در ناحيه پيغمبران نشد اما اثر چرا بر کاهش ۲۷ درصدي ذخيره کربن آلي خاک در ناحيه قوشه بيانگر نقش موثر اين عامل در تغيير محتوي کربن خاک مي باشد. در مجموع چراي دام بر کربن و ازت ذخيره شده در کل اکوسيستم در ناحيه پيغمبران تاثير معني دار نداشت، اما در ناحيه قوشه اثر چرا معني دار ارزيابي شد.