مقاله بررسي اثر چند قارچ کش روي جوانه زني اسپورهاي Ophiostoma novo-ulmi در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۲۴ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر چند قارچ کش روي جوانه زني اسپورهاي Ophiostoma novo-ulmi در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ کش
مقاله جوانه زني اسپور
مقاله ۵۰EC
مقاله بيماري مرگ هلندي نارون
مقاله Ophiostoma novo-ulmi

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي ميرمعصوم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني پور نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: مشهوري فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر ۴ قارچ کش کاربندازيم، تيوفانات متيل، تيابندازول و رورال تي اس روي جوانه زني اسپورهاي ۴ جدايه از گونه جديد و مهاجم عامل بيماري مرگ هلندي نارون،Ophiostoma novo-ulmi  بر روي محيط کشت عصاره مالت آگار ۲ درصد در شرايط آزمايشگاهي در ۷ سطح ۱/۰، ۳۲/۰، ۱، ۶۲/۲، ۹۱/۶، ۴۲/۱۸ و ۵۰ قسمت در ميليون در قالب طرح کاملا تصادفي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که هر ۴ قارچ کش از نظر ميزان بازدارندگي در سطح احتمال ۵ و ۱درصد اختلاف معني داري دارند. در اين ميان قارچ کش کاربندازيم با متوسط ۵۷/۶۲ درصد و قارچ کش رورال تي اس با متوسط ۸۸/۳۷ درصد به ترتيب بيشترين و کمترين اثر بازدارندگي از جوانه زني اسپور عامل بيماري را داشتند. همچنين مقدار ۵۰EC براي قارچ کش هاي کاربندازيم، تيوفانات متيل، تيابندازول و رورال تي اس به ترتيب ۷۲۸/۰، ۷۸۵/۰، ۲۲۸/۲ و ۸۰۸/ ۴ ppm محاسبه گرديد. جدايه هاي عامل بيماري نيز از نظر ميزان تحمل به سطوح مختلف سموم در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد تفاوت معني داري داشتند، به طوري که جدايه Onu4 با ۷۶/۵۵ درصد بازدارندگي حساس ترين و جدايه Onu3 نيز با ۰۴/۵۳ درصد متحمل ترين جدايه در اين آزمون بودند. امکان استفاده از اين قارچ کش ها در رابطه با کنترل عامل بيماري مرگ هلندي نارون در اين مقاله بحث شده است.