مقاله بررسي اثر چهار نوع خاک ورز اوليه بر برخي خصوصيات کيفي غده هاي سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر چهار نوع خاک ورز اوليه بر برخي خصوصيات کيفي غده هاي سيب زميني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک ورزي
مقاله سيب زميني
مقاله خواص کيفي
مقاله خاک ورز بشقابي بهبود يافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي خوراسگاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محموديه رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به اهميت توليد سيب زميني و عوامل موثر بر کيفيت آن، آزمايش هايي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ‏خوراسگان اصفهان انجام شد. آزمايش هاي مذکور در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تيمار (استفاده از خاک ورزهاي برگردان دار، بشقابي، بشقابي بهبود يافته و قلمي) و در سه تکرار انجام شد و تيمارها مقايسه شدند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد اثر نوع خاک ورز بر درصد رطوبت، ماده خشک، چگالي، قندهاي مختلف،pH  و اسيدهاي آلي غده در سطح ۵% معني دار نبوده و کليه موارد اندازه گيري شده در محدوده قابل قبول قرار گرفت. آزمون چند دامنه اي دانکن سطح ۵% نشان داد تفاوت معني داري بين اثر استفاده از خاک ورز بشقابي بهبود يافته و برگردان دار در بيشتر صفات اندازه گيري شده وجود ندارد بلکه در برخي موارد اثر خاک ورز بشقابي بهبود يافته بهتر بود. بنابر اين خاک ورز بشقابي بهبود يافته مي تواند جايگزين خوبي براي خاک ورز برگردان دار مرسوم گردد.