مقاله بررسي اثر ژنوتيپ و تراکم بوته بر عملکرد علوفه و دانه جو دو منظوره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ژنوتيپ و تراکم بوته بر عملکرد علوفه و دانه جو دو منظوره
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله تراکم
مقاله کاشت دو منظوره
مقاله علوفه
مقاله دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لك شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مدحج عادل
جناب آقای / سرکار خانم: مجدم ماني
جناب آقای / سرکار خانم: علوي فاضل مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور اميد
جناب آقای / سرکار خانم: سيدجوادي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثرات تراکم بوته بر عملکرد علوفه، عملکرد و اجزاي عملکرد دانه سه ژنوتيپ جو در شرايط کاشت دو منظوره (برداشت علوفه و دانه)، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۲-۸۳ به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. عامل اصلي شامل سه ژنوتيپ جو (جنوب، تروپي و ۱۳ سراسري) و تراکم بوته به عنوان عامل فرعي داراي چهار سطح (۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ بوته در متر مربع) بودند. نتايج نشان داد، اثر ژنوتيپ و تراکم بر عملکرد دانه معني دار نشد. اثر متقابل ژنوتيپ و تراکم براي عملکرد دانه و وزن هزار دانه معني دار نبود، در حالي که براي عملکرد بيولوژيکي، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و نيز شاخص برداشت معني دار شد. بيش ترين عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي، تعداد سنبله در واحد سطح و وزن هزاردانه به رقم تروپي اختصاص داشت. تفاوت بين ارقام و اثر متقابل ژنوتيپ و تراکم از لحاظ عملکرد علوفه تر و خشک معني دار نبود، درحالي که تفاوت تيمارهاي تراکم از اين نظر معني دار شد. بيش ترين عملکرد علوفه تر و خشک به تراکم ۶۰۰ بوته و کم ترين آن نيز به تراکم ۳۰۰ بوته در مترمربع اختصاص داشت.