مقاله بررسي اثر ژن و نحوه توارث مقاومت به تنش نژاد +۶E130A زنگ زرد در بعضي از ارقام و لاين هاي گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ژن و نحوه توارث مقاومت به تنش نژاد +۶E130A زنگ زرد در بعضي از ارقام و لاين هاي گندم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنگ زرد
مقاله مقاومت
مقاله دوره کمون
مقاله ترکيب پذيري
مقاله اثر ژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهراوي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چهار لاين اصلاحي پيشرفته گندم M-78-1، M-78-3، M-78-10 و M-78-16 و رقم حساس بولاني به صورت داي آلل يک طرفه تلاقي داده شدند. بذور F1 و والدها در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در گلدان هايي با خاک استريل در گلخانه کاشته شدند. گياهچه ها توسط اسپور نژاد ۶E130A+ زنگ زرد تلقيح شده و دوره کمون يادداشت برداري شد. در تجزيه واريانس به روش گريفينگ، تفاوت قابليت ترکيب پذيري عمومي و خصوصي در والدهاي مورد مطالعه معني دار بود. در تجزيه نتايج به روش هيمن، پارامتر Wr+Vr اختلاف معني داري بين والد ها نشان نداد، اما اختلاف والد ها از لحاظ Wr-Vr معني دار بود. شيب خط رگرسيون Wr/Vr اختلاف معني داري با صفر داشت، ولي اختلاف معني داري با يک نداشت. فراواني آلل هاي غالب بيش تر از آلل هاي مغلوب بود. وراثت پذيري عمومي و خصوصي به ترتيب ۹۴ درصد و ۶۰ درصد برآورد گرديد. مجموع نتايج نشان دهنده اهميت توأم اثرات افزايشي و غيرافزايشي در کنترل ژنتيکي دوره کمون بود.